Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

 

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO

W GRUDZIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

I PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu odbywa się na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1082)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2431).

3. Zarządzenie Nr 9/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

4. Zarządzenie Nr 16/2023 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

 

II OFERTA EDUKACYJNA  

SZKOŁA: PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - (OGR.03.)
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – (OGR.04.). 

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - (ROL.02.)
 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie – (ROL.08.)

 

TECHNIK REKLAMY:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Wykonanie przekazu reklamowego - (PGF.07.)
 • Zarządzanie kampanią reklamową– (PGF.08.).

 

TECHNIK ROLNIK:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej – (ROL.04.)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – (RL.10)

 

TECHNIK WETERYNARII:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt - (ROL. 11.)
 • Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych – (ROL.12.).

 

TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - (DRM.04)
 • Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna materiałów drewnopochodnych - (DRM.08)

        

 

  SZKOŁA: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

        BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

OGRODNIK

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych - (OGR.02)

      BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

STOLARZ

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Wytwarzanie wyrobów stolarskich i materiałów drewnopochodnych - (DRM.04.)

 

III TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas I techników i branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 15 maja 2023 r.

do 16 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

 

od 24 lipca 2023 r. od godziny 12.00

do 31 lipca 2023 r. do godziny 15.00

 

.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

od 27 czerwca 2023 r.

do 11 lipca 2023 r.

 do godz. 15.00

-----------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności  związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 12 lipca 2023 r.

do 2 sierpnia 2023 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 17 lipca 2023 r.

do 7 sierpnia 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 lipca 2023 r.

godz. 12.00

8 sierpnia 2023 r.

godz. 12.00

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 15 maja 2023 r.

do 19 lipca 2023 r.

od 24 sierpnia 2023 r.

do 8 sierpnia 2023 r.

7.

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

od 21 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca 2023 r.

godz. 12.00

11 sierpnia 2023 r.

godz. 12.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 24 lipca 2023 r.

11 sierpnia 2023 r.

 

10.

Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 25 lipca 2023 r.

do 14 sierpnia 2023 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

w terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

w terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

w terminie 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

w terminie 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnego.

w terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

w terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

IV PROCES REKRUTACYJNY

Przebieg procesu rekrutacyjnego określa ustawa – Prawo oświatowe – z dnia 14 grudnia 2016 r Rozdział 6

Informacja o przeliczaniu na punkty poszczególnych kryteriów – wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych, konkursów organizowanych przez kuratora oświaty oraz innych konkursów tematycznych o zasięgu ponad wojewódzkim i wysokich miejscach w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły jest umieszczona w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2431), sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ DECYDUJE SUMA PUNKTÓW

 

 • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w ośmioklasowej szkole podstawowej, zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu,

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35
 • matematyki mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3
 • liczba punktów za oceny z języka polskiego i z matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły zależnie od typu szkoły i zawodu (patrz: tabela poniżej).

 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący –18 punktów
 • bardzo dobry –17 punktów
 • dobry –14 punktów
 • dostateczny –8 punktów
 • dopuszczający –2 punkty

 

 

 

 

Zawód

Punktowane przedmioty

Technik architektury krajobrazu

język polski,

matematyka

plastyka,

technika,

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

język polski,

matematyka,

informatyka,

technika,

Technik  reklamy

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Technik rolnik

 

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Technik weterynarii

 

język polski,

matematyka,

biologia,

technika,

Technik technologii drewna

 

 

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Ogrodnik

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Stolarz

język polski,

matematyka,

informatyka,

technika,

 • liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 punktów,

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej "ustawą o systemie oświaty":

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 4. d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, o którym mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

 

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły.

 Uprawnienia określone w wykazach zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych z ubiegłych lat pozostają w mocy.

Ww. wykazy znajdują się pod poniższymi adresami:

V DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z naboru elektronicznego),
 2. zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 5. dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolontariacie,
 6. 2 zdjęcia legitymacyjne,
 7. dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą dotyczące wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania, objęcia pieczą zastępczą (w przypadku większej liczby kandydatów),
 8. PKK - profil kandydata na kierowcę (dotyczy klas, gdzie podstawa programowa zakłada naukę jazdy ciągnikiem / samochodem).

UWAGA:

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

VI OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. W roku szkolnym 2023/2024 rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu.
 2. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
 3. Warunki i tryb rekrutacji ogłasza się na stronie internetowej szkoły: zsrgrudziadz.pl

VII PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych można wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Rolniczych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
 2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Grudziądz, 27.04.2023 r.