Nabór

Odsłony: 2886

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO

 W GRUDZIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
 3. Zarządzenie Nr 2/2020 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającym w tym składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko- pomorskim..

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=9273 - uchylony

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021- aktualizacja z dnia 08.05.2020 r.  

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=9524

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 z późn.zm.) wprowadza zmiany w odniesieniu do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych.

 OFERTA EDUKACYJNA

SZKOŁA: PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM

ZAWODY:

 1. TECHNIK AGROBIZNESU:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

1)      Prowadzenie produkcji rolniczej – (ROL.04.)

2)      Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie – (ROL.05.)

 1. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - (OGR.03.)
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – (OGR.04.).
 1. TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - (ROL.02.)
 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie – (ROL.08.)
 1. TECHNIK REKLAMY:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Wykonanie przekazu reklamowego - (PGF.07.)
 • Zarządzanie kampanią reklamową– (PGF.08.).
 1. TECHNIK ROLNIK:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej – (ROL.04.)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – (RL.10)
 1. TECHNIK WETERYNARII:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt - (ROL. 11.)
 • Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych – (ROL.12.).
 1. TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - (DRM.04)
 • Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna materiałów drewnopochodnych - (DRM.08)

 

SZKOŁA: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego -(DRM.02)

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

OGRODNIK

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych - (OGR.02)

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

STOLARZ

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Wytwarzanie wyrobów stolarskich i materiałów drewnopochodnych - (DRM.04.)

 

 TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

L.p.

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły,

 

od 15 czerwca

do 10 lipca 2020

do godz. 15.00

 

 

 

 

 

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Zgodnie z § 11b ust. 8b rozporządzenia, w roku szkolnym 2019/2020

nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I, klas wstępnych lub semestrów pierwszych klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

2.        

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I technikum i branżowej szkoły I stopnia o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020

do 4 sierpnia 2020

do godz. 15.00

 

 

3.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności  związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 do 4 sierpnia 2020 r.

 

4.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 

 do 11 sierpnia 2020 r.

 

5.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12 sierpnia 2020 r

 

6.        

Wydanie przez technikum lub branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

 

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.  
 

7.        

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia, a w przypadku technikum i branżowej szkoły I stopnia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

od 13 sierpnia

do 18 sierpnia 2020 r. 

do godz. 15.00

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły,nie później

niż do 25 września 2020r.

 

8.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

19 sierpnia 2020 r.

- do godz. 14.00

 

9.        

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

19 sierpnia 2020 r.

 

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r

 

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

 

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

PROCES REKRUTACYJNY

Przebieg procesu rekrutacyjnego określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Informacja o przeliczaniu na punkty poszczególnych kryteriów – wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych, konkursów organizowanych przez kuratora oświaty oraz innych konkursów tematycznych o zasięgu ponad wojewódzkim i wysokich miejscach w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły jest umieszczona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ DECYDUJE SUMA PUNKTÓW

 • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w ośmioklasowej szkole podstawowej, zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu,

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35
 • matematyki mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3
 • liczba punktów za oceny z języka polskiego i z matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły zależnie od typu szkoły i zawodu (patrz: tabela poniżej),

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący –18 punktów
 • bardzo dobry –17 punktów
 • dobry –14 punktów
 • dostateczny –8 punktów
 • dopuszczający –2 punkty

Zawód

Punktowane przedmioty

Technik agrobiznesu

język polski,

matematyka,

technika,

edukacja dla bezpieczeństwa

Technik architektury krajobrazu

język polski,

matematyka

plastyka,

technika,

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

język polski,

matematyka,

informatyka,

technika,

Technik  reklamy

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Technik rolnik

 

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Technik weterynarii

 

język polski,

matematyka,

biologia,

technika,

Technik technologii drewna

 

 

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej

 

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Ogrodnik

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Stolarz

język polski,

matematyka,

informatyka,

technika,

 

 • liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5punktów
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3punkty
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -przyznaje się 7 punktów
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – punkty
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym - 4 punkty,
  • krajowym - 3 punkty
  • wojewódzkim - 2 punkty
  • powiatowym - 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=9354

 

 DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły ( wydruk z naboru elektronicznego),
 2. zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 5. dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolontariacie,
 6. 2 zdjęcia,
 7. dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą dotyczące wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania, objęcia pieczą zastępczą (w przypadku większej liczby kandydatów),
 8. PKK - profil kandydata na kierowcę ( dotyczy klas, gdzie podstawa programowa zakłada naukę jazdy ciągnikiem / samochodem).

 

UWAGA:

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. W roku szkolnym 2020/2021 rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora ZSR w Grudziądzu.
 2. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
 3. Warunki i tryb rekrutacji ogłasza się na stronie internetowej szkoły: zsr.grudz.pl

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 22  sierpnia  2020 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Rolniczych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
 2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Rozstrzygnięcie dyrektora może być zaskarżone do odpowiedniego sądu administracyjnego.

 

Grudziądz, 20.05.2020r.