Zasady naboru

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO

 W GRUDZIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2021/2022

.

.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogram postępowania Rekrutacyjnego do szkoły ogłoszony przez MEN

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

 

 1. Zarządzenie Nr 5/2021 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim.

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=9959

 

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

 

OFERTA EDUKACYJNA   SZKOŁA: PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM

Szkoła planuje przyjąć uczniów do pięciu klas pierwszych, w każdej maksymalnie po 34 uczniów.

 1. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - (OGR.03.)
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – (OGR.04.).
 1. TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - (ROL.02.)
 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie – (ROL.08.)
 1. TECHNIK REKLAMY:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Wykonanie przekazu reklamowego - (PGF.07.)
 • Zarządzanie kampanią reklamową– (PGF.08.).
 1. TECHNIK ROLNIK:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej – (ROL.04.)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – (RL.10)
 1. TECHNIK WETERYNARII:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt - (ROL. 11.)
 • Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych – (ROL.12.).
 1. TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - (DRM.04)
 • Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna materiałów drewnopochodnych - (DRM.08)

          SZKOŁA: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego -(DRM.02)

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

OGRODNIK

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych - (OGR.02)

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

STOLARZ

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Wytwarzanie wyrobów stolarskich i materiałów drewnopochodnych - (DRM.04.)

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły,

 

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

 

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

od 03 sierpnia 2021 r.

do 05 sierpnia 2021 r.

 

.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

 do godz. 15.00

-----------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności  związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

05 sierpnia 2021 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 21 lipca 2021 r.

13 sierpnia 2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

6.

Wydanie przez technikum lub branżową szkołę I stopnia w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie

od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

od 03 sierpnia 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

7.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

02 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 02 sierpnia 2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

 

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 03 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 05 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 poz. 1394  zmieniające rozporządzenie  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. 2020 poz. 1394 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 1. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
 1. PROCES REKRUTACYJNY

Przebieg procesu rekrutacyjnego określa ustawa – Prawo oświatowe – z dnia 14 grudnia 2016 r Rozdział 6

Informacja o przeliczaniu na punkty poszczególnych kryteriów – wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych, konkursów organizowanych przez kuratora oświaty oraz innych konkursów tematycznych o zasięgu ponad wojewódzkim i wysokich miejscach w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły jest umieszczona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ DECYDUJE SUMA PUNKTÓW

 

 • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w ośmioklasowej szkole podstawowej, zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu,

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35
 • matematyki mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3
 • liczba punktów za oceny z języka polskiego i z matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły zależnie od typu szkoły i zawodu (patrz: tabela poniżej).

 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący –18 punktów
 • bardzo dobry –17 punktów
 • dobry –14 punktów
 • dostateczny –8 punktów
 • dopuszczający –2 punkty

 

Zawód

Punktowane przedmioty

Technik architektury krajobrazu

język polski,

matematyka

plastyka,

technika,

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

język polski,

matematyka,

informatyka,

technika,

Technik  reklamy

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Technik rolnik

 

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Technik weterynarii

 

język polski,

matematyka,

biologia,

technika,

Technik technologii drewna

 

 

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej

 

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Ogrodnik

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Stolarz

język polski,

matematyka,

informatyka,

technika,

 • liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 punktów,
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5punktów
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3punkty
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty::
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -przyznaje się 7 punktów
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – punkty
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym - 4 punkty,
  • krajowym - 3 punkty
  • wojewódzkim - 2 punkty
  • powiatowym - 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty

 

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=9959

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły ( wydruk z naboru elektronicznego),
 2. zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 5. dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolontariacie,
 6. 2 zdjęcia,
 7. dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą dotyczące wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania, objęcia pieczą zastępczą (w przypadku większej liczby kandydatów),
 8. PKK - profil kandydata na kierowcę ( dotyczy klas, gdzie podstawa programowa zakłada naukę jazdy ciągnikiem / samochodem).

UWAGA:

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI
 2. W roku szkolnym 2021/2022 rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora ZSR w Grudziądzu.
 3. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
 4. Warunki i tryb rekrutacji ogłasza się na stronie internetowej szkoły: zsr.grudz.pl

VII.         PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 23  sierpnia  2021 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Rolniczych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
 2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Rozstrzygnięcie dyrektora może być zaskarżone do odpowiedniego sądu administracyjnego.

Grudziądz, 5.02.2021r.