Klasy patronackie - współpraca z firmami

            W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Rolniczych im. Wł. Grabskiego między Dyrektorem szkoły, Panią Beatą Kacałą a Przedstawicielami Firm MR Garden i Goodvalley zostały podpisane umowy o utworzeniu  klas patronackich i wzajemnej współpracy.

           ZSR planuje w nowym roku szkolnym 2018 / 2019 otworzyć dwa nowe kierunki kształcenia, które będą zgodne z potrzebami rynku pracy, przede wszystkim grudziądzkiego.  Będą to:  technik technologii drewna oraz Szkoła Branżowa I Stopnia: mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej. Będą to klasy patronackie a patronat nad nimi objęła Firma MR Garden.

          Zgodnie z założeniami polityki MEN  dotyczącej szkolnictwa zawodowego tj. powiązania szkoły z zakładem pracy, w którym młodzież będzie odbywała praktyki zawodowe a kadra pedagogiczna szkolenia, ZSR zaplanował również utworzenie klas patronackich w zawodach już istniejących tj.: technik weterynarii oraz technik  mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z Firmą Goodvalley.
            Stosowanie kształcenia dualnego czyli powiązania kształcenia teoretycznego z praktycznym w  konkretnym zakładzie pracy przynosi wiele korzyści. Udział młodzieży w praktykach w tak dużych przedsiębiorstwach przyczynia się do: niwelowania obaw związanych z podjęciem pierwszej pracy, zaspokajania potrzeb rynku lokalnego i krajowego oraz nabywania niezbędnych umiejętności praktycznych. Uczniowie, którzy  podejmą naukę w zawodzie technik technologii drewna i mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej mają zagwarantowane: stypendia dla najlepszych, opłatę za bilet miesięczny oraz odzież roboczą dla każdego.
            Zgodnie z duchem czasu szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów szkół gimnazjalnych, stwarzając im nowe i nowoczesne perspektywy kształcenia.

Zespół Szkół Rolniczych zgodnie z założeniami polityki MEN dotyczącej szkolnictwa zawodowego podpisał umowę z trzema zakładami pracy, mającą na celu utworzenie klas patronackich. Objęcie patronatem pozwala na powiązanie szkoły z zakładem pracy, w którym młodzież będzie odbywała praktyki zawodowe, a kadra pedagogiczna szkolenia branżowe . Ponadto umożliwiło to utworzenie kierunku kształcenia, zgodnego z potrzebami rynku lokalnego. Do współpracy przystąpiła Firma Mr Garden oraz PSSE patronując kierunkom kształcenia: technik technologii drewna oraz z zakresu szkoły branżowej I stopnia: mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej.
Stosowanie kształcenia dualnego czyli powiązania kształcenia teoretycznego z praktycznym w konkretnym zakładzie pracy przynosi wiele korzyści. Udział młodzieży w praktykach, możliwość stażu w tak dużych przedsiębiorstwach przyczynia się do: niwelowania obaw związanych z podjęciem pierwszej pracy, zaspokajania potrzeb rynku lokalnego i krajowego oraz nabywania niezbędnych umiejętności praktycznych. Uczniowie, którzy podejmą naukę w zawodzie technik technologii drewna i mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej mają finansowany dojazd do szkoły oraz odzież roboczą.
Dzięki podpisaniu porozumienia ZSR z Firmą EWPA uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu budowy i obsługi maszyn marki Kubota i Gehl, które wykorzystuje się w rolnictwie. Ponadto uczestniczy w warsztatach dotyczących eksploatacji sprzętu oferowanego przez firmę.
Zajęcia zabiegi weterynaryjne w technikum weterynarii odbywają się w Centrum Opieki nad Zwierzętami działającym przy Fundacji Siedem Życzeń. Dzięki temu młodzież ma możliwość pracy w rzeczywistych warunkach, w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami.
Młodzież poszerza wiedzę biorąc udział w zajęciach terenowych, w tzw. wyjazdach zawodoznawczych do „zaprzyjaźnionych firm” : Zip AGRo, Sano-Nowoczesne Żywienie Zwierząt, Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka, AMROL, EPROS, Unia, SHiUZ,
Cyklicznie w szkole odbywają się szkolenia/wykłady dla uczniów prowadzone przez KRUS oraz ODR.
Ogromne doświadczenie młodzież zdobywa podczas praktyk zawodowych w firmach/przedsiębiorstwach, indywidualnych gospodarstwach rolnych, przychodniach i gabinetach weterynaryjnych
Często przedsiębiorcy, oprócz swojego doświadczenia, dzielą się ze szkołą swoimi produktami. Otrzymujemy wsparcie w postaci materiału siewnego, materiałów do ćwiczeń z anatomii zwierząt, roślinność ozdobną, produktów uświetniających imprezy okolicznościowe. Użyczają nam sprzętu wykorzystywanego podczas egzaminów zawodowych (Gospodarstwo Ogrodnicze Kosińscy, Wierzchowscy, Sklep Rolno-Ogrodniczy z. Wnęk, Ubojnia- Aniołkowscy, Piekarnia- Jarząb, Gospodarstwo Agroturystyczne Maranka)
Największy kontakt z przedsiębiorcami/pracodawcami mają wszyscy uczniowie podczas Dnia Przedsiębiorczości. W ramach tego dnia uczniowie odwiedzają firmy/zakłady pracy, gdzie dowiadują się, jak naprawdę wygląda praca w wybranym zawodzie. Dzięki wolontariuszom – konsultantom, doświadczonym pracownikom - młodzież ma okazję dowiedzieć się, jakie kompetencje, wiedza i umiejętności są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku w określonym zawodzie.
Trójstronna umowa o współpracy między Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz firmą Goodvalley zakłada wspólne działania w sferze dydaktycznej oraz promocyjnej branży rolniczo-weterynaryjnej. Na mocy umowy uczniowie biorą udział w cyklu wykładów przedmiotowych prowadzonych przez kadrę naukową UTP oraz w warsztatach i laboratoriach organizowanych na terenie uczelni. Przedstawiciele UTP i firma Goodvaley wspierają działania szkoły podczas imprez szkolnych.

Zespół Szkół Rolniczych uczestniczy w spotkaniach American English Language Club, organizowanych przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych, w których stypendyści fundacji Fulbright Polska prowadzą zajęcia tematyczne z języka angielskiego. Promocja kształcenia języka niemieckiego w szkole odbywa się przy udziale Goethe-Institut.

Współpraca zagraniczna
Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych przy współpracy z Towarzystwem Umiejętności Rolniczych z Poznania mają możliwość branżowych wyjazdów zagranicznych. Towarzystwo Umiejętności Rolniczych zajmuje się przygotowaniem i realizacją trzymiesięcznych programów zagranicznych staży zawodowych dla uczniów szkół rolniczych. Program realizowany jest na terenie Niemiec – land Dolna Saksonia.