Przydatne linki zawierające aktualności rolnicze:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  http://www.minrol.gov.pl/
Agencja Rynku Rolnego  http://www.arr.gov.pl/
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci
Główny Inspektorat Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl/
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://piorin.gov.pl
Agencja Nieruchomości Rolnych http://www.anr.gov.pl
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego http://www.krus.gov.pl/
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno http://www.ijhar-s.gov.pl/

 

Kształcenie praktyczne w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu - (regulaminy)
     Dzienniki praktyk zawodowych:

       Programy praktyk zawodowych dla uczniów:

Organizacja praktyk zawodowych w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasa

Termin

Charakter praktyki:

Uwagi:

IITR

16.09.19 – 27.09.19

06.04.20 - 17.04.20

Gospodarstwo rolne - (zmechanizowane, produkcja roślinna i chów zwierząt), powierzchnia od 10 ha.

 

Uczniowie zgłaszają na piśmie propozycje dotyczące miejsca odbycia praktyki (nazwisko i imię rolnika, adres , numer telefonu, powierzchnia gospodarstwa w ha, hodowany gatunek zwierząt, posiadany sprzęt rolniczy).

Informacje należy składać do kierownika szkolenia praktycznego poprzez wychowawcę klasy.

IIITR

 

16.09.19 – 27.09.19

06.04.20 - 17.04.20

 II TAK

 

16.09.19 – 27.09.19

Firmy związane z architekturą krajobrazu(gospodarstwa szkółkarskie, centra ogrodnicze, firmy projektujące zieleń/zajmujące się pielęgnacją zieleni, jednostki administracyjne zajmujące się terenami zieleni)

Uczniowie zgłaszają na piśmie propozycję dotyczącą miejsca odbycia praktyki (nazwisko właściciela/nazwę firmy, adres, rodzaj działalności)Bliższe informacje u kierownika szkolenia praktycznego .

 

III TAK

 

 

16.09.19 – 27.09.19

 

 

II TW

 16.09.19 – 27.09.19

 

kl. II - Gospodarstwo rolne (produkcja zwierzęca - chów co najmniej jednego gatunku zwierząt),

kl.III

Zakłady lecznicze dla zwierząt, laboratoria weterynaryjne, rzeźnie, zakłady przetwórstwa mięsa, ryb oraz mleka (opieka lekarza  wet.)

Uczniowie zgłaszają na piśmie propozycje dotyczące miejsca odbycia praktyki (nazwisko i imię przedstawiciela zakładu, nazwa zakładu, adres, numer telefonu).

Informacje należy składać do kierownika szkolenia praktycznego  poprzez wychowawcę klasy.

III TW

16.09.19 – 27.09.19

II TMRiA

16.09.19 – 27.09.19

Miejsce praktyki: UNIA Grudziądz

Bliższe informacje u kierownika szkolenia praktycznego

III TMRiA

 

 

 

16.09.19 – 27.09.19

Warsztaty w dużych  gospodarstwach rolnych, zakłady, firmy związane z obsługą, naprawą maszyn i pojazdów rolniczych, serwisy, stacje diagnostyczne sprzętu rolniczego -(pod nadzorem mechanika).

Bliższe informacje u kierownika szkolenia praktycznego .

W wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą zaproponować miejsce odbycia praktyki ( za zgodą kier. szkol. prakt.).

II TOR

16.09.19 – 27.09.19

Firmy, biura zajmujące się organizacją reklamy, prowadzeniem sprzedaży produktów i usług reklamowych.

 

Uczniowie zgłaszają na piśmie propozycje dotyczące miejsca odbycia praktyki (nazwisko i imię przedstawiciela firmy, nazwa firmy, adres, numer telefonu).

Informacje należy składać do kierownika szkolenia praktycznego poprzez wychowawcę klasy.

III TOR

16.09.19 – 27.09.19

Firmy, biura zajmujące się organizacją reklamy, prowadzeniem kampanii reklamowej.

 

II TTD

16.09.19 – 27.09.19

Firmy, zakłady zajmujące się wytwarzaniem wyrobów drewnianych lub drewnopochodnych

Miejsce praktyki:

Mr Garden

 

PKK - Profil Kandydata na Kierowcę

Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać  tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji (organie wydającym prawo jazdy) właściwym ze względu na miejsce zameldowania:

- osoby zameldowane w Grudziądzu - w Urzędzie Miasta, Wydział Komunikacji przy ul. Mickiewicza 28/30, pokój nr 6 - parter, telefon: 56 451 04 02,

- osoby zameldowane w powiecie grudziądzkim - w Starostwie Powiatowym, Wydział Komunikacji przy ul. Małomłyńskiej 1, pokój nr 15 – I piętro,telefon: 56 451 44 32.

W celu uzyskania PKK należy dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniany na miejscu)

- uczniowie kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik agrobiznesu, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa – kat. T (ciągnik),

- uczniowie kształcący się w zawodzie technikum mechanizacji rolnictwa – kat. B (samochód).

2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia.

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

4. Kolorową fotografię 3,5x4,5 cm w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy

5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli uczeń je posiada.

6. Upoważnienie, jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie.

Starostwo w ciągu kilku dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Numer PKK należy dostarczyć do szkoły.

Planujemy, że w roku szkolnym 2019/20 obowiązek dostarczenia numeru PKK dotyczyć będzie  uczniów:

- klasy I w zawodzie technik rolnik, którzy rozpoczną szkolenie kat. T (naukę jazdy ciągnikiem) już w I sem. klasy I,

- klasy I w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, którzy rozpoczną szkolenie kat.T (naukę jazdy ciągnikiem) już w I sem. klasy I,

- klasy II w zawodzie technik weterynarii, którzy rozpoczną szkolenie kat. T (naukę jazdy ciągnikiem) w I sem. klasy  II

- klasy II w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, którzy rozpoczną szkolenie kat. B (naukę jazdy samochodem) w I sem. klasy II