Do pobrania "Kodeks Pracy Dział dziesiąty, Bezpieczeństwo i higiena pracy" - traktujemy to jako podręcznik

 

 Wymagania na poszczególne oceny:

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

wie do czego potrzebne jest stosowanie przepisów z zakresu z bhp, ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego

wie do czego potrzebne jest stosowanie przepisów z zakresu z bhp, ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego

uzasadnia potrzebę stosowania przepisów z zakresu z bhp, ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego

uzasadnia potrzebę stosowania przepisów z zakresu z bhp, ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego, wskazuje nieprawidłowości

uzasadnia potrzebę stosowania przepisów z zakresu z bhp, ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego, wskazał i poprawił nieprawidłowość

ze znaczną pomocą nauczyciela potrafi omówić jak powinno być przygotowane stanowisko pracy zgodnie z wymogami przepisów,

wie  jak powinno być przygotowane stanowisko pracy zgodnie z wymogami przepisów,

omawia jak przystosować i zaplanować stanowisko pracy zgodnie z wymogami przepisów,

potrafi samodzielnie przystosować i zaplanować stanowisko pracy zgodnie z wymogami przepisów,

dla wskazanego stanowiska pracy wyszukuje przepisy i tworzy instrukcje zorganizowania stanowiska pracy zgodne z przepisami,

ze znaczną pomocą nauczyciela wymienia wybrane przepisy związane z bhp, ochroną p.poż. i ochroną środowiska naturalnego

wymienia wybrane przepisy związane z bhp, ochroną p.poż. i ochroną środowiska naturalnego

omawia przepisy związane z bhp, ochroną p.poż. i ochroną środowiska naturalnego

rozumie i uzasadnia sens i konieczność stosowania przepisów związanych z bhp, ochroną p.poż. i ochroną środowiska naturalnego

wykonał samodzielną pracę lub był członkiem zespołu działającego w obszarze wdrażania lub popularyzowania przepisów związanych z bhp, ochroną p.poż. i ochroną środowiska naturalnego

z pomocą nauczyciela wymienia niektóre instytucje państwowe zajmujące się bezpieczeństwem w kontekście bhp, p.poż i ochrony środowiska naturalnego

wymienia instytucje państwowe zajmujące się bezpieczeństwem i ich uprawnienia w kontekście bhp, p.poż i ochrony środowiska naturalnego

wymienia instytucje państwowe zajmujące się bezpieczeństwem i ich uprawnienia w kontekście bhp, p.poż i ochrony środowiska naturalnego

rozumie do czego zostały powołane instytucje państwowe zajmujące się bezpieczeństwem w kontekście bhp, p.poż i ochrony oraz potrafi dopasować ich funkcje i zadania do odpowiedniej dziadziny ochrony

rozumie do czego zostały powołane instytucje państwowe zajmujące się bezpieczeństwem w kontekście bhp, p.poż i ochrony oraz potrafi dopasować ich funkcje i zadania do odpowiedniej dziadziny ochrony oraz potrafi połączyć funkcję instytucji z odpowiednimi dokumentami prawnymi

z pomocą nauczyciela wymienia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

wymienia prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

potrafi wskazać i wyszukać przepisy określające prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

potrafi wskazać i wyszukać przepisy określające prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

z pomocą nauczyciela wymienia zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

wymienia zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

omawia organizację stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

potrafi zorganizować stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

analizuje błędy w zachowaniu i organizacji stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa oraz wskazuje poprawne rozwiązania zgodne z przepisami

z pomocą nauczyciela wymienia jakie środki ochrony osobistej należy stosować na konkretnym stanowisku pracy

wymienia jakie środki ochrony osobistej należy stosować na konkretnym stanowisku pracy

wie jakie środki ochrony osobistej należy stosować na różnych stanowiskach pracy

dobiera środki ochrony osobistej do wskazanego stanowiska pracy, potrafi uzasadnić potrzebę ich zastosowania

proponuje samodzielne rozwiązania zabezpieczające na stanowiskach pracy, potrafi wskazać odpowiednie przepisy

potrafi wezwać pomocy w sytuacji wypadku oraz zabezpieczyć stanowisko pracy i poszkodowanego przed dalszymi skutkami wypadku

potrafi określić jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia

udziela samodzielnie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia

organizuje udzielanie i udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia

organizuje udzielanie i udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia, brał udział w zawodach i konkursach z zakresu bhp. p.poż., ochrony środowiska

 

Kryteria oceniania.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-         Nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

-         Częściowo rozumieć polecenia i instrukcje;

-         Zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarzać;

-         Poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia itp.;

-         Wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia;

-         Współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych;

-         Ze sprawdzianów testowych otrzymywać 40-49% punktów możliwych do uzyskania;

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

-         Rozumieć polecenia i instrukcje;

-         Zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentować;

-         Rozumieć omawiane zagadnienia;

-         Dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk;

-         Znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zastosować;

-         Samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania praktyczne;

-         Samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;

-         Aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych;

Na ocenę dobrą uczeń powinien:

-         Rozumieć polecenia i instrukcje;

-         Znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentować;

-         Rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym;

-         Uogólniać i formułować wnioski;

-         Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

-         Poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania;

-         Samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;

-         Wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką;

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę dobrą i ponadto:

-         Mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających;

-         Umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować;

-         Właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać

-         problemy;

-         Kierować pracą zespołu rówieśników;

-         Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym

Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

-         Wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową;

-         Ze sprawdzianów testowych otrzymać ponad 95% punktów możliwych do uzyskania;

-         Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę;

-         Podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), znacznie wykraczających poza podstawę programową.

Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej

-         Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.

-         Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem.

-         Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę poprawioną.

-         Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub w nim nie uczestniczył, ma obowiązek zdać materiał w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

-         Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w pierwszym terminie ani w terminie dodatkowym, to uzyskuje on ocenę niedostateczną.

-         Oceny z kartkówek, nie podlegają poprawie.

-         Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, jeżeli tego faktu nie zgłosi na początku lekcji może otrzymać ocenę niedostateczną (przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiane jest: nieprzygotowanie do odpowiedzi/kartkówki, brak pracy, brak zeszytu).

-         Sprawdziany pisemne i kartkówki przeliczone na oceny cyfrowe wg kryteriów:

  • 100% - 91% - ocena bardzo dobra
  • 90% - 76% - ocena dobra
  • 75% - 60% - ocena dostateczna
  • 59% - 31% - ocena dopuszczająca
  • 30% - 0% - ocena niedostateczna
  • na sprawdzianie 96% oraz prawidłowa odpowiedź na przygotowane zadanie dodatkowej - celujący