"Przedmiotowy system oceniania" z przedmiotu "edukacja dla bezpieczeństwa" (edb):

Wymagania na oceny z przedmiotu “edukacja dla bezpieczeństwa”:

Ocena

Treści nauczania

Zakres wiedzy , umiejętności i postaw

dopuszczający

- niezbędne w uczeniu się przedmiotu i w życiu;

- wiadomości i umiejętności podstawowe.

Uczeń potrafi:

wymienić polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej;

podać formy spełniania obowiązku obrony kraju;

podać swoje powinności obronne;

wymienić rodzaje broni;

opisać ruchome i nieruchome dobra kultury;

wymienić zasady prawa humanitarnego;

podać zadania obrony cywilnej;

rozróżnić dźwięki sygnałów alarmowych;

opisać drogi ewakuacyjne z budynku szkolnego;

zaproponować etatowe i zastępcze środki ochrony indywidualnej;

wymienić rodzaje budowli ochronnych i opisać ich przeznaczenie;

przedstawić cele i sposoby ochrony zwierząt;

podać rodzaje współczesnych zagrożeń;

przedstawić sposoby sygnalizacji potrzeb podczas zagrożeń;

opisać przyczyny awarii, katastrof i pożarów;

opisać swoje zachowanie w sytuacji porwania, zauważenia pakunku niewiadomego pochodzenia w szkole;

zdefiniować słowo panika, terroryzm;

przedstawić schemat postępowania na miejscu zdarzenia;

podać zawartość apteczki samochodowej, pierwszej pomocy i domowej;

wezwać służby ratownicze;

udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego;

rozpoznać zatrzymanie krążenia;

podać sposoby zapobiegania ciałom obcym w drogach oddechowych;

podać sposoby tamowania krwotoków i wybrać do tej czynności odpowiednie materiały;

opisać objawy i udzielić pomocy poszkodowanemu ze skręconą kończyną;

opisać oparzenia i ich stopnie.

dostateczny

- najważniejsze w uczeniu się przedmiotu;

- o niskim stopniu złożoności;

- często powtarzające się w treściach nauczania;        

- wykorzystywane w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

- uniwersalne umiejętności.

Uczeń potrafi:

wymienić elementy Systemu Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;

przedstawić Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

scharakteryzować służbę wojskową, powszechną samoobronę ludności;

scharakteryzować poszczególne rodzaje broni masowego rażenia;

scharakteryzować środki ochrony przed bronią konwencjonalną i masowego rażenia;

przedstawić dokumenty międzynarodowego prawa humanitarnego;

opisać oznakowanie dóbr kultury;

scharakteryzować zachowanie się ludności po usłyszeniu sygnałów alarmowych;

scharakteryzować oznakowanie dróg ewakuacyjnych;

scharakteryzować zastępcze środki ochrony indywidualnej;

opisać zasady zachowania w budowlach ochronnych;

zabezpieczyć pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich;

przedstawić zasady postępowania podczas sytuacji kryzysowych w górach, nad wodą, podczas nawałnicy, huraganowego wiatru;

omówić sposób postępowania na wypadek powodzi;

scharakteryzować skutki awarii, katastrof, pożarów;

opisać swoje postępowanie w czasie ataku terrorystycznego;

scharakteryzować czynności pierwszej pomocy;

rozpoznać niedrożność oddechową;

układać poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej;

podać schemat postępowania z nieprzytomnym bez oddechu, z krwotokiem, po oparzeniach cieplnych i słonecznych;

scharakteryzować urazy kostne.

dobry

- istotne w strukturze przedmiotu, przydatne;

- użyteczne,  ale niekonieczne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych;

- umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych.

Uczeń potrafi:

przedstawić elementy Systemu Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;

scharakteryzować zadania Wojsk Lądowych, Sił Zbrojnych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Narodowych Sił  Rezerwy;

przedstawić powinności obronne władz samorządowych;

przedstawić konwencjonalne środki rażenia;

scharakteryzować czynniki rażenia broni jądrowej i ich oddziaływanie na organizmy żywe;

przedstawić zasady ochrony ludności cywilnej zawarte w Międzynarodowym Prawie Humanitarnym;

przedstawić działalność różnych organizacji humanitarnych;

opisać elementy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;

przedstawić prawny aspekt ochrony dóbr kultury;

podać zasady zachowania się ludności po usłyszeniu alarmu;

opisać zasady ewakuacji w szkole i obowiązki poszczególnych osób przebywających w budynku podczas ewakuacji;

scharakteryzować środki ochrony zespołowej;

podać uwarunkowania i zasady ochrony zwierząt;

dokonać podziału zagrożeń występujących w Polsce i podać ich skutki;

zaproponować postępowanie dla swojej rodziny na wypadek powodzi; 

podać zasady postępowania w szkole i domu na wypadek awarii, katastrofy lub pożaru;

przedstawić zasady postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa;

omówić sposoby zapobiegania panice;

wykonać resuscytację osobie dorosłej;

pomóc poszkodowanemu z niedrożnością;

stosować schemat postępowania na miejscu zdarzenia w sytuacji urazowej.

bardzo dobry

- złożone, trudne, ważne;

- umożliwiają samodzielne rozwiązywanie problemów;

- użyteczne w życiu pozaszkolnym.

Uczeń potrafi:

scharakteryzować warunki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

przedstawić zadania Służb Wywiadu Wojskowego i  Służb Kontrwywiadu Wojskowego;

przedstawić powinności obronne instytucji i przedsiębiorstw;

dokonać porównania środków rażenia i  środków ochrony przed siłą rażenia poszczególnych rodzajów broni;

scharakteryzować oddziaływanie TSP na organizmy żywe;

przedstawić prawne sposoby ochrony ofiar konfliktów o charakterze niemiędzynarodowym;

scharakteryzować poszczególne elementy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;

opracować plan ewakuacji ludzi i mienia w miejscu zamieszkania;

być pomocnym w czasie ewakuacji w szkole;

posługiwać się środkami ochrony indywidualnej;

zaproponować ukrycie dla siebie na wypadek zagrożenia;

przedstawić i uzasadnić sposób postępowania ludności na terenach popowodziowych, w rejonie katastrofy budowlanej, skażonych chemicznie;

scharakteryzować czynniki wywołujące panikę i przeciwdziałać im;

wykonać badanie urazowe poszkodowanego;

wykonać resuscytację z defibrylacją;

rozpoznać wstrząs pourazowy i udzielić pomocy poszkodowanemu ze wstrząsem;

udzielić pomocy poszkodowanemu z urazami kostnymi i termicznymi, amputacją urazową;

celujący

- efekt samodzielnej pracy ucznia;

- wynikają z zainteresowań;

- wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

Uczeń potrafi:

przedstawić udział Polskich Sił Zbrojnych w Siłach Pokojowych ONZ;

przedstawić szczegółowo Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;

scharakteryzować służbę zawodową żołnierzy, wojskowe szkolnictwo zawodowe;

przedstawić szczegółowo konwencjonalne środki rażenia;

scharakteryzować realizację zadań OC w Polsce;

wymienić dobra kultury objęte ochroną specjalną i uzasadnić ją;

propagować pracę w wolontariacie;

przygotować plan działania członków rodziny po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych;

przygotować i przedstawić zestaw zastępczych środków ochrony indywidualnej;

zaproponować sposoby przystosowania najbliższej budowli komunikacyjnej jako zbiorowego środka ochrony ludności;

opisać uwarunkowania  ewakuacji I, II i III stopnia ludzi i zwierząt;

zaprojektować ewakuację w miejscu zamieszkania;

przeanalizować skutki zagrożeń dla mieszkańców  kraju i zaproponować, jak ich uniknąć;

przedstawić postępowanie ze znalezionymi  materiałami promieniotwórczymi;

zaprojektować akcję ratowniczą w miejscu zamieszkania w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej;

scharakteryzować współczesny terroryzm i

jego skutki;

przedstawić przykłady panicznych zachowań i podać błędy w ich przezwyciężaniu;

scharakteryzować zasady pierwszej pomocy i uzasadnić konieczność stosowania każdej z nich;

udzielić pomocy kolegom w szkole w sytuacji wystąpienia urazów;

wykonać resuscytację niemowlęcia;

scharakteryzować choroby układu kostnego i sposoby zapobiegania im;

rozpoznać krwawienie wewnętrzne i udzielić pomocy w przypadku krwotoku wewnętrznego;

przedstawić skutki nieumiejętnego udzielenia pomocy w różnych sytuacjach urazowych.

 

Obszary aktywności ucznia oceniane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa:

· wypowiedzi ustne: podczas odpytywania, prezentacje pracy własnej i grupy, udział w dyskusjach;

· prace pisemne: bieżące kartkówki z ostatnich 3-4 lekcji, testy, prace klasowe;

· wytwory prac uczniów: prezentacje multimedialne, portfolia, plakaty, wykresy, katalogi, plansze, makiety;

· zadania domowe;

· zeszyty ćwiczeń;

· ćwiczenia wykonywane na zajęciach lekcyjnych;

· sprawdziany umiejętności praktycznych;

· realizacja projektów edukacyjnych;

· stosowanie wiedzy i umiejętności w sytuacjach problemowych;

· prace wykonywane na zajęciach lekcyjnych;

· prace wykonywane dodatkowo dla chętnych;

· aktywność i zaangażowanie na lekcjach;

· aktywności pozalekcyjne uczniów.

Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej

- Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.

- Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem.

- Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę poprawioną.

- Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub w nim nie uczestniczył, ma obowiązek zdać materiał w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

- Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w pierwszym terminie ani w terminie dodatkowym, to uzyskuje on ocenę niedostateczną.

- Oceny z kartkówek, nie podlegają poprawie.

- Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, jeżeli tego faktu nie zgłosi na początku lekcji może otrzymać ocenę niedostateczną (przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiane jest: nieprzygotowanie do odpowiedzi/kartkówki, brak pracy, brak zeszytu).

- Sprawdziany pisemne i kartkówki przeliczone na oceny cyfrowe wg kryteriów:

100% - 91% - ocena bardzo dobra
90% - 76% - ocena dobra
75% - 60% - ocena dostateczna
59% - 31% - ocena dopuszczająca
30% - 0% - ocena niedostateczna

na sprawdzianie: 96% oraz prawidłowa odpowiedź na przygotowane zadanie dodatkowej - celujący