"Przedmiotowy system oceniania" z przedmiotu "informatyka":

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu informatyka w zakresie podstawowym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie podczas realizacji programu przedmiotu, na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny uwzględniać poziom opanowania przez uczniów wiadomości oraz umiejętności przewidzianych w efektach kształcenia dla przedmiotu. Szczęśliwy numerek zwalnia z pytania, ale nie z pisania zapowiedzianych prac pisemnych.

Osiągnięcia uczniów oceniane będą na podstawie:

-         ustnych sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności,

-         pisemnych, krótkich wypowiedzi,

-         pisemnych sprawdzianów,

-         testów stosowania umiejętności praktycznych osiągnięć szkolnych,

-         obserwacji pracy ucznia podczas wykonywanych zadań.

Szczególną uwagę nauczyciel zwraca na

-         przygotowanie ucznia do zajęć,

-         zaangażowanie uczniów w realizację zadań,

-         przestrzeganie regulaminu pracowni oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oceniając osiągnięcia uczniów nauczyciel zwraca uwagę na umiejętność logicznego myślenia, wiązanie teorii z praktyką, dokładność wykonywania zadań, systematyczność podczas pracy.

W ocenie końcowej uwzględniane są wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

Kryteria oceniania.

Sposoby informowania uczniów

Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie są zapoznawani z Przedmiotowym Systemem Oceniania, regulaminem pracowni, zakresem materiału. Wymagania na poszczególne oceny są udostępniane wszystkim uczniom. Wszystkie oceny oparte o opracowane kryteria są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdziany są przechowywane w szkole do końca danego roku szkolnego.

Sposoby informowania rodziców.

O ocenach cząstkowych informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami, udostępniając zestawienie ocen. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia (i za jego pośrednictwem rodziców) o przewidywanej dla niego ocenie klasyfikacyjnej.

Na dwa miesiące przed klasyfikacja nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o możliwym zagrożeniu nieklasyfikowaniem z powodu niskiej frekwencji na zajęciach informatyki.

Kryteria oceniania.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-         Nie opanował wiadomości i umiejętności wymaganych na ocenę dopuszczającą

Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

-         Częściowo rozumieć polecenia i instrukcje;

-         Zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela je odtwarzać;

-         Poprawnie rozpoznawać, nazywać i klasyfikować poznane pojęcia, zjawiska, urządzenia itp.;

-         Wykonywać samodzielnie lub z pomocą nauczyciela proste ćwiczenia i polecenia;

-         Współpracować w zespole przy wykonywaniu zadań praktycznych;

-         Ze sprawdzianów testowych otrzymywać 31-59% punktów możliwych do uzyskania;

Na ocenę dostateczną uczeń powinien:

-         Rozumieć polecenia i instrukcje;

-         Zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je prezentować;

-         Rozumieć omawiane zagadnienia;

-         Dokonywać selekcji i porównania poznanych zjawisk;

-         Znać podstawowe procedury zachowań i regulaminy oraz umieć je samodzielnie lub z pomocą nauczyciela zastosować;

-         Samodzielnie i poprawnie wykonywać proste ćwiczenia i zadania praktyczne;

-         Samodzielnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;

-         Aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych;

Na ocenę dobrą uczeń powinien:

-         Rozumieć polecenia i instrukcje;

-         Znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w sposób logiczny i spójny ją prezentować;

-         Rozumieć omawiane treści i umieć wyjaśnić je innym;

-         Uogólniać i formułować wnioski;

-         Aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;

-         Poprawnie i sprawnie wykonywać ćwiczenia praktyczne i inne zadania;

-         Samodzielnie i poprawnie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce;

-         Wykazywać zainteresowanie omawianą na zajęciach problematyką;

Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę dobrą i ponadto:

-         Mieć bogate wiadomości na poziomie treści dopełniających;

-         Umieć samodzielnie poszukiwać informacji w różnych źródłach oraz je selekcjonować;

-         Właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązywać

-         problemy;

-         Kierować pracą zespołu rówieśników;

-         Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki na poziomie szkolnym

Na ocenę celującą uczeń powinien wypełniać wymagania takie jak na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

-         Wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem i literaturą popularnonaukową;

-         Ze sprawdzianów testowych otrzymać ponad 95% punktów możliwych do uzyskania;

-         Uczestniczyć w konkursach i zawodach właściwych dla przedmiotu i uzyskiwać wyróżniające wyniki, godnie reprezentując szkołę;

-         Podejmować się wykonania zadań dodatkowych (indywidualnie lub w zespole), znacznie wykraczających poza podstawę programową.

Formy poprawy oceny, wystawienie oceny semestralnej i końcowej

-         Nauczyciel oddaje sprawdzone prace pisemne w terminie dwóch tygodni.

-         Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym z nauczycielem.

-         Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio ze sprawdzianu wpisuje się ocenę poprawioną.

-         Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub w nim nie uczestniczył, ma obowiązek zdać materiał w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

-         Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w pierwszym terminie ani w terminie dodatkowym, to uzyskuje on ocenę niedostateczną.

-         Oceny z kartkówek, nie podlegają poprawie.

-         Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, jeżeli tego faktu nie zgłosi na początku lekcji może otrzymać ocenę niedostateczną (przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiane jest: nieprzygotowanie do odpowiedzi/kartkówki, brak pracy, brak zeszytu).

-         Sprawdziany pisemne i kartkówki przeliczone na oceny cyfrowe wg kryteriów:

·         100% - 91% - ocena bardzo dobra

·          90% - 76% - ocena dobra

·          75% - 60% - ocena dostateczna

·          59% - 31% - ocena dopuszczająca

·          30% - 0% - ocena niedostateczna

na sprawdzianie: 96% oraz prawidłowa odpowiedź na przygotowane zadanie dodatkowej - celujący

Wymagania na oceny:

Temat (rozumiany jako lekcja)

Ocena dopuszczająca, uczeń

Ocena dostateczna, uczeń

Ocena dobra, uczeń

Ocena bardzo dobra, uczeń

Ocena celująca, uczeń

Dział 1. Usługi internetowe

1.1.

Przeszukiwanie zasobów internetowych – ćwiczenia praktyczne

– wymienia adresy ogólnoświatowych wyszukiwarek

– podaje adresy stron o charakterze encyklopedycznym lub słownikowym

– określa usługi dostępne dla cyfrowych map i atlasów

– wymienia strony internetowe z rozkładem jazdy różnorodnych środków transportu publicznego

– podaje przykłady internetowych baz danych

– rozróżnia pojęcia: wyszukiwarka i przeglądarka

– wyjaśnia pojęcie słowa kluczowego

– odszukuje plany miast wraz z widokiem satelitarnym lub widokiem ulicy

– wyświetla godziny odjazdu autobusu, tramwaju, pociągu z konkretnego miejsca

– charakteryzuje zasady korzystania z internetowych baz danych

– wyszukuje informacje tekstowe i multimedialne na podstawie podanego słowa kluczowego

– tłumaczy pojedyncze słowa w języku obcym

– planuje trasę przejazdu z wykorzystaniem map elektronicznych

– planuje trasę podróży z wykorzystaniem transportu publicznego

– porównuje ceny towarów na aukcjach i w sklepach

– dobiera słowa kluczowe

– tłumaczy wyrażenia i idiomy na wiele języków

– korzysta z nowych usług implementowanych w wyszukiwarce (np. kalkulator, wyszukiwanie graficzne)

– planuje trasę podróży z uwzględnieniem alternatywnych dróg, transportu publicznego oraz obiektów godnych zwiedzenia

– po wieloaspektowej analizie (parametry, cena, koszty transportu, zaufanie do sprzedawcy) dokonuje zakupów on-line

– aktywnie uczestniczy w życiu Wikipedii lub projektów o zbliżonej koncepcji

– opracowuje trasy wielodniowych wycieczek (również zagranicznych) z uwzględnieniem  geolokalizacji GPS oraz map wielowarstwowych (np. utrudnienia w ruchu, natężenie ruchu, zdjęcia i filmy innych użytkowników, artykuły z Wikipedii)

– rzetelnie pełni rolę szkolnego eksperta od e-zakupów

1.2. Dzielenie się danymi

– podaje budowę adresu e-mail

– określa zasady netykiety

– rozwija skrót FTP

- podaje przykład klienta FTP

– wymienia rodzaje uprawnień do udostępnionych plików

– tworzy kontakty i grupy kontaktów

– wyjaśnia pojęcie: ukryta kopia

– opisuje różnice pomiędzy „odpowiedz” a „odpowiedz wszystkim”

– wysyła i odbiera wiadomości e-mail

– wyjaśnia działanie usługi FTP

– charakteryzuje sposoby łączenia się z udziałem sieciowym (lokalnym)

– łączy się z serwerem FTP

– pobiera i wysyła dane FTP

– pobiera i wysyła dane na wirtualne dyski

– pobiera dane z udziałów sieciowych (lokalnych)

– udostępnia dane z wirtualnych dysków

– udostępnia pliki i foldery w sieci lokalnej

– konfiguruje udostępnianie plików w sieci lokalnej

– mapuje dyski i udziały sieciowe

– eksportuje / importuje kontakty z wykorzystaniem plików CSV, wizytówek vCard, telefonu komórkowego

– konfiguruje czytnik poczty (z wykorzystaniem POP3, SMTP, SSL)

– zarządza serwerem FTP (instaluje serwer, tworzy konta, nadaje uprawnienia)

– ustala szczegółowe prawa dostępu do plików z wykorzystaniem uprawnień NTFS

1.3. Szkolenia e-learningowe

– podaje przykłady e-learningu

– omawia wady i zalety e-learningu

– wyszukuje lekcje e-learningu na dany temat

– aktywnie korzysta z e-lekcji

– planuje swój rozwój i zdobywanie wiedzy z wykorzystaniem e-learningu

– administruje platformą e-learningową

– tworzy materiały szkoleniowe i umieszcza je w serwisie e-learningowym

Dział 2. Budowa komputera

2.1. Podzespoły i peryferia komputerowe

– wymienia podzespoły komputerowe

– wymienia urządzenia peryferyjne

– wylicza rodzaje pamięci masowych

– rozróżnia podzespoły komputerowe

– rozpoznaje urządzenia peryferyjne i pamięci masowe

– określa zadania poszczególnych podzespołów komputerowych

– porównuje zastosowanie urządzeń peryferyjnych i pamięci masowych

– porównuje podstawowe parametry użytkowe procesorów, pamięci RAM, pamięci masowych, zasilaczy, kart graficznych i sieciowych

– ocenia podstawowe parametry drukarek, skanerów, monitorów

– opiniuje przyszłość technologii komputerowej, wizje, kierunki oraz problemy i ograniczenia rozwoju

 

2.2. Projektowanie komputera sieciowego

– wymienia podzespoły niezbędne do złożenia komputera sieciowego

– wyjaśnia potrzebę zastosowania podzespołów w projekcie komputera sieciowego

– dobiera podzespoły komputera sieciowego z uwzględnieniem ich kompatybilności 

– dobiera podzespoły komputera sieciowego z uwzględnieniem potrzeb i kosztów

– analizuje projekty komputera sieciowego (podaje ich mocne i słabe strony)

– opracowuje projekt komputera sieciowego z uwzględnieniem jego rozbudowy w przyszłości

Dział 3. Grafika i multimedia

3.1. Obróbka zdjęć

– wylicza rodzaje kompresji

– wymienia formaty plików graficznych

– podaje przykłady edytorów grafiki rastrowej

– wyjaśnia pojęcia: grafika rastrowa, bitmapa, rozdzielczość, głębia kolorów

– charakteryzuje kompresję stratną i bezstratną

– opisuje cechy formatów graficznych

– wykonuje podstawowe operacje na grafice rastrowej (kadrowanie, zmiana rozmiaru, obracanie)

– przekształca obrazy grafiki rastrowej, wykorzystując efekty

– tworzy albumy internetowe

– dokonuje masowej zmiany rozdzielczości, rozmiaru, konwersji między formatami

– dokonuje zaawansowanych przekształceń zdjęć, z wykorzystaniem np. masek i warstw

3.2. Tworzenie grafiki wektorowej

– podaje przykłady edytorów grafiki wektorowej

– omawia wady i zalety grafiki wektorowej

– wyjaśnia sposób tworzenia grafiki wektorowej

 

– tworzy proste obiekty (linie, figury)

– formatuje obiekty graficzne (np. rozmiar, styl i kolor obramowania, styl i kolor wypełnienia)

- ustala zależności między obiektami (np. położenie, wyrównanie)

– planuje prace projektowe z uwzględnieniem wykorzystania narzędzi zwiększających efektywność (kopiowanie, klonowanie, grupowanie itp.)

– projektuje materiały (logo, plakaty, ulotki itp.) na potrzeby szkoły

3.3. Montaż filmów

– wymienia formaty plików wideo

– podaje przykłady programów do obróbki wideo

– opisuje cechy formatów wideo

– wyjaśnia pojęcie rozdzielczości

– wyjaśnia związek pomiędzy jakością filmu a jego rozmiarem

– przeprowadza montaż filmu

– stosuje efekty i przejścia

– umieszcza w filmie napisy

– dodaje do filmu ścieżkę dźwiękową

– konwertuje filmy pomiędzy różnymi formatami

– udostępnia filmy w internecie

 

– tworzy scenariusz i reżyseruje film dydaktyczny

Dział 4. Zaawansowana edycja tekstu

4.1. Automatyzacja czynności w edytorze tekstu

– określa zalety stosowania list wielopoziomowych

– wymienia właściwości stylu

– wylicza rodzaje odwołań i spisów

– rozpoznaje listy: numerowaną, punktowaną i wielopoziomową

– uzasadnia stosowanie stylów w dokumentach

– uzasadnia używanie odwołań i spisów

– tworzy i edytuje listę wielopoziomową (korzystając z gotowego szablonu)

– stosuje w dokumencie wbudowane style

– stosuje podpisy i spisy (treści, obiektów itp.)

– konfiguruje własną listę wielopoziomową

– tworzy i edytuje własne style

– dostosowuje podpisy i spisy do swoich potrzeb

– planuje wygląd zaawansowanego dokumentu

– projektuje wygląd i właściwości list, stylów,  odwołań i spisów

4.2. Opracowanie szablonu dokumentu

– definiuje pojęcie szablonu

– podaje typowe przykłady dokumentów tworzonych na podstawie szablonu

– omawia wady i zalety korzystania z szablonów

– tworzy dokument na podstawie gotowego szablonu

 

– tworzy własny szablon dokumentu (np. dyplom, list, papier firmowy)

– tworzy szablony zawierające pola

– projektuje, tworzy i udostępnia szablony druków szkolnych (ta sama szata graficzna)

4.3.

Tworzenie dokumentów seryjnych

– definiuje korespondencję seryjną

– wymienia kolejne kroki tworzenia  korespondencji seryjnej

– określa rodzaje dokumentów tworzonych tą metodą

– tworzy dokument na podstawie gotowych szablonów (koperta, etykiety, lista adresatów MS Word)

– scala i drukuje dokumenty

– łączy dokument z zewnętrzną bazą danych (np. Excel, Access)

– wstawia i formatuje pola korespondencji seryjnej

– tworzy dokument, korzystając z reguł

– projektuje uniwersalny dokument korespondencji seryjnej (np. zaproszenie) wraz z bazą danych

– w projekcie przewiduje przyszłe, wielokrotne użycie dokumentu

4.4.

Współpraca podczas edycji tekstu

– wymienia przykłady stron z edytorami on-line

– wylicza dostępne rodzaje usług (edytorów)

– omawia różnice i podobieństwa pomiędzy wersją desktopową a on-line’ową pakietu biurowego

– tworzy i udostępnia dokument tekstowy

– współdziała podczas edycji dokumentu on-line

– tworzy i edytuje dokumenty z wykorzystaniem recenzji

– redaguje i zarządza szkolną gazetką internetową

– tworzy, udostępnia i edytuje dokumenty, wykorzystując smartfon

Dział 5. Arkusz kalkulacyjny

5.1.

Formatowanie danych w komórkach arkusza kalkulacyjnego

 

– wymienia sposoby importowania danych

– wylicza typy reguł formatowania warunkowego dostępne w MS Excel

– omawia budowę pliku CSV

– wyjaśnia różnice pomiędzy poszczególnymi typami reguł formatowania warunkowego

– importuje dane z plików CSV

– tworzy formatowanie warunkowe z jedną regułą

– importuje dane z plików TXT

– kopiuje dane z plików HTML

– tworzy zaawansowane formatowanie z wieloma regułami

– eksportuje dane z innych aplikacji

– analizuje i poprawia pliki tekstowe z uwzględnieniem ich późniejszego importu do arkusza kalkulacyjnego

5.2. Tworzenie i formatowanie wykresów

– wymienia typy wykresów dostępne  w MS Excel

– wyjaśnia różnicę pomiędzy poszczególnymi typami wykresów

– rozróżnia elementy wykresu (np. seria danych, oś, obszar kreślenia, znacznik itp.)

 

– tworzy wykresy kolumnowe, liniowe, punktowe i kołowe

– dostosowuje wygląd (style linii, kolory wypełnień, style czcionek) do własnych potrzeb

– tworzy wykresy zawierające wiele serii danych

– stosuje skalę logarytmiczną oraz wykres o dwóch osiach pionowych

– umieszcza na wykresie linie trendu wraz z równaniem

– tworzy niestandardowe typy wykresów (np. skumulowany, giełdowy, bąbelkowy)

5.3.

Arkusz kalkulacyjny w chmurze i w sieci lokalnej

– wymienia przykłady stron z arkuszami on-line

– omawia różnice i podobieństwa pomiędzy wersją desktopową a on-line’ową arkusza kalkulacyjnego

– tworzy on-line i udostępnia arkusz kalkulacyjny

– współdziała podczas edycji dokumentu on-line

– udostępnia arkusz w sieci lokalnej

– współdziała podczas edycji arkusza w sieci lokalnej

– zarządza prawami dostępu

– rozwiązuje konflikty jednoczesnego dostępu

– tworzy, udostępnia i edytuje arkusze, wykorzystując smartfon

5.4. Sortowanie, filtrowanie i analiza danych

– określa rodzaje operacji bazodanowych dostępnych w Excelu

 

– wyjaśnia pojęcia: sortowanie, filtrowanie, tabela przestawna

– sortuje dane tekstowe i liczbowe

– filtruje dane według jednego warunku

– tworzy tabelę przestawną

– filtruje dane, uwzględniając wiele warunków (koniunkcja i alternatywa)

– analizuje dane w zaawansowanej tabeli przestawnej (wielowymiarowej, z filtrowaniem, grupowaniem, wieloma wartościami)

– tworzy arkusz ze sprawdzaniem poprawności danych

– analizuje dane, wykorzystując sumy częściowe

Dział 6. Relacyjne bazy danych

6.1. Projektowanie tabel i formularzy

– wylicza obiekty baz danych

– wymienia typy danych

– charakteryzuje: tabelę, rekord, pole

– porównuje typy danych

 

– tworzy tabelę w bazie danych

– wypełnia tabelę danymi

– importuje dane do tabeli

– projektuje i edytuje formularze elektroniczne

– optymalizuje projekt tabeli (właściwości pól, typy danych, skalowalność i uniwersalność tabeli, minimalizacja użytej pamięci itp.)

– projektuje intuicyjne formularze elektroniczne z uwzględnieniem maksymalnej funkcjonalności

6.2. Zależności między tabelami

– wymienia rodzaje relacji

– określa rodzaje kluczy w relacjach

– charakteryzuje relacje: jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, wiele-do-wielu

– wyjaśnia różnicę pomiędzy kluczem podstawowym a obcym

– tworzy bazę danych zawierającą powiązania jeden-do-jednego oraz jeden-do-wielu

– tworzy bazę danych zawierającą powiązania wiele-do-wielu

– opracowuje raporty (na podstawie tabel)

6.3. Kwerendy wybierające i podsumowujące

– wymienia rodzaje kwerend

– wylicza operacje logiczne

– określa funkcje agregujące

– charakteryzuje kwerendę szczegółową (wybierającą) i podsumowującą

– wyjaśnia różnicę pomiędzy sumą a iloczynem logicznym warunków

– tworzy kwerendę wybierającą

– sortuje i filtruje dane w kwerendzie

– stosuje alternatywę i koniunkcję warunków

– tworzy kwerendę podsumowującą (skróconą)

– opracowuje raporty (na podstawie tabel i kwerend)

– tworzy zapytania do baz danych w SQL

6.4. Kwerendy funkcjonalne w praktyce

– wymienia typy kwerend funkcjonalnych

– charakteryzuje kwerendę tworzącą tabele, dołączającą, usuwającą, aktualizującą

– projektuje kwerendę tworzącą tabele

- projektuje kwerendę dołączającą

 

– projektuje kwerendy funkcjonalne wprowadzające nieodwracalne zmiany (aktualizującą, usuwającą)

– tworzy zapytania do baz danych w SQL

Dział 7. Prezentowanie danych

7.1. Prezentacje multimedialne

– określa zasady tworzenie prezentacji multimedialnych

– wylicza nazwy programów wspomagających tworzenie prezentacji

– wyjaśnia pojęcia: slajd, konspekt, przejście slajdu, chronometraż

– tworzy prezentację według konspektu

– umieszcza w prezentacji grafikę i tekst

– zarządza przejściami slajdów i chronometrażem

– umieszcza i dostosowuje ścieżkę dźwiękową do prezentacji

– kompresuje multimedia

– stosuje animacje obiektów

– przygotowuje prezentację wielomonitorową

7.2. Zapisywanie prezentacji w różnych formatach

– wymienia rozszerzenia wyeksportowanych plików

 

– rozpoznaje rozszerzenia plików i kojarzy je z odpowiednią aplikacją

– wyjaśnia różnicę pomiędzy .ppsx a .pptx

– charakteryzuje formaty zapisu plików w programie PowerPoint

– zapisuje prezentacje jako .ppsx, .ppt, .pdf

– konwertuje prezentacje pomiędzy .odp a .pptx (i odwrotnie)

 

– zapisuje prezentację w postaci spakowanej na zewnętrznym nośniku

– przeprowadza emisję pokazu slajdów

 

– tworzy prezentację w postaci filmu wideo i udostępnia ją w internecie

7.3. Strony internetowe – rozdzielanie wyglądu od treści

– wymienia sposoby łączenia (osadzania) stylów CSS

– podaje przykład selektora i jego cechy

– wyjaśnia pojęcia: CSS, selektor, cecha, wartość

– charakteryzuje zalety użycia CSS

– łączy plik .html z .css

– ustala podstawowe parametry czcionek, akapitów, grafik

– wykorzystuje w stylach CSS klasy i pseudoklasy

– tworzy i edytuje skomplikowane struktury plików .css (np. z wykorzystaniem dziedziczenia i warstw div)

– zmienia (tworzy własne) .css w systemach CMS

7.4. Skrypty na stronach www

– wymienia cechy JavaScript

– podaje przykłady zdarzeń

 

– wyjaśnia pojęcie: interpreter

– rozróżnia zdarzenia (np. onClick, onMouseOver itp.)

 

– wstawia skrypt do dokumentu .html

– stosuje document.write do wyświetlenia tekstu i kodu HTML

– stosuje operatory arytmetyczne

– korzysta z funkcji

– obsługuje okna dialogowe

– stosuje funkcję warunkową

– korzysta z operatorów porównań

– tworzy formularze elektroniczne z obsługą zdarzeń (np. onClick)

 

– projektuje i publikuje zaawansowane skrypty zawierające pętle, tablice, obiekty

Dział 8. Algorytmy i programowanie

8.1. Schematy blokowe

– wymienia elementy schematu blokowego

– wylicza operatory (przypisania, porównań)

– rozpoznaje elementy schematu blokowego

– charakteryzuje elementy schematu blokowego

– formułuje specyfikację algorytmu

– określa wynik działania algorytmu

 

– tworzy prosty algorytm liniowy i zapisuje go w postaci schematu blokowego i listy kroków

– stosuje instrukcję warunkową w algorytmie

– analizuje działania algorytmów (ocenia ich złożoność)

– porównuje dwa alternatywne rozwiązania zadania i udowadnia wyższość jednego z nich

8.2. Algorytmy rozgałęzione

– wymienia rodzaje pętli

– podaje sposoby zatrzymywania działania pętli

– charakteryzuje poszczególne rodzaje pętli

– wyjaśnia pojęcia: inkrementacja, dekrementacja, inicjalizacja zmiennej

– formułuje specyfikację algorytmu

– określa wynik działania rozgałęzionego algorytmu

– tworzy rozgałęzione algorytmy zawierające pętle i zapisuje je w postaci schematu blokowego i listy kroków

– dobiera rodzaj pętli odpowiednio do treści zadania

– analizuje działania algorytmów (ocenia ich złożoność)

– porównuje dwa alternatywne rozwiązania zadania i udowadnia wyższość jednego z nich

8.3. Scratch – przykładowy program

– uruchamia aplikację

– tworzy najprostszy skrypt

– uruchamia skrypt

– tworzy skrypty zawierające instrukcje czytaj/pisz

– inicjalizuje zmienne

– stosuje instrukcję przypisania

– używa operatorów arytmetycznych

– tworzy skrypty zawierające instrukcję warunkową

– używa operatorów logicznych

 

– stosuje wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcję warunkową

– tworzy skrypty zawierające pętle

– określa wynik działania skryptu

– tworzy w pełni funkcjonalne skrypty według własnego projektu

– porównuje dwa alternatywne rozwiązania zadania i udowadnia wyższość jednego z nich

8.4. Przykład programowania w Pascalu

– wymienia cechy języka Pascal

– uruchamia edytor Pascala

– tworzy najprostszy program

– kompiluje programy

–uruchamia programy

 

– charakteryzuje typy danych Pascala

– tworzy programy zawierające instrukcje czytaj/pisz

– inicjalizuje zmienne

– stosuje instrukcję przypisania

– używa operatorów arytmetycznych

– tworzy programy zawierające instrukcję warunkową

– efektywnie korzysta z informacji kompilatora (poprawia błędy w kodzie)

– stosuje wielokrotnie zagnieżdżoną instrukcję warunkową

– tworzy programy zawierające pętle

– określa wynik działania programu

– tworzy w pełni funkcjonalne programy według własnego projektu

– porównuje dwa alternatywne rozwiązania zadania i udowadnia wyższość jednego z nich

Dział 9. Projekty międzyprzedmiotowe (tematy alternatywne)

9.1. Założenia ogólne i przydział zadań w realizacji prezentacji wybranego zagadnienia z zastosowaniem ICT

– zaangażował się w prace tylko w niewielkim zakresie

– posiada wiedzę i umiejętności wyłącznie na tematy przez siebie opracowane

– nie uczestniczył w prezentacji efektów pracy

– zaangażował się w prace w stopniu średnim

– posiada pobieżną wiedzę ze wszystkich działów tematu

– uczestniczył w prezentacji efektów pracy

– zaangażował się w prace w stopniu wysokim

– posiada ogólną wiedzę ze wszystkich działów tematu

– aktywnie uczestniczył w prezentacji efektów pracy

– zaangażował się w prace w stopniu bardzo wysokim

– posiada ogromną wiedzę i umiejętności ze wszystkich działów tematu

– był wysoce zaangażowany w prezentację efektów pracy

– był liderem i koordynatorem projektu

– był kreatywnym inicjatorem ewentualnych zmian

– wspomagał innych

– opracował od strony merytorycznej najtrudniejsze części projektu

– posiada ogromną wiedzę i umiejętności ze wszystkich działów tematu

– był wysoce zaangażowany w prezentację efektów pracy