Absolwenci - matura

 

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, KTÓRZY DO ROKU 2020 WŁĄCZNIE PRZYSTĘPOWALI WYŁĄCZNIE DO EGZAMINU W „STAREJ” FORMULE


1. Absolwenci wszystkich typów szkół, którzy w latach ubiegłych przystępowali wyłącznie do egzaminu w „starej” formule, w roku szkolnym 2020/2021 mogą przystąpić do egzaminu wyłącznie w „Formule 2021”.
2. Absolwenci, którzy do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, nie uzyskali świadectwa dojrzałości (na podstawie egzaminu maturalnego w „starej” formule), w roku szkolnym 2020/2021 przystępują do egzaminu maturalnego w „Formule 2021” w pełnym zakresie, tzn. do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej na poziomie podstawowym.

Szczegóły:

pdf Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 Zasady te przedstawiono dla 4 głównych grup zdających, tj.
1) Tabela 1. – zasady dla osób, które ukończyły LO w latach 2005–2014 albo ukończyły technikum w latach 2006–2015
2) Tabela 2. – zasady dla osób, które ukończyły LO w latach 2015–2019 albo ukończyły technikum w latach 2016–2019
3) Tabela 3. – zasady dla osób, które ukończyły LO albo technikum w roku 2020
4) Tabela 4. – zasady dla osób, które ukończą LO albo technikum w roku 2021.

***

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.

 ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI W 2021 - Sekcja 3 : pkt 3.5b.

 ***

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa do pobrania.

 ***

UWAGA ABSOLWENCI - OPŁATA ZA EGZAMIN

 https://www.oke.gda.pl/oplata-za-egzamin

    Zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku poz. 2198 z późn. zm.) egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
oraz dla
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

"Kolejny raz", o którym mowa powyżej oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2021r. do 7 marca 2021 r. na rachunek bankowy - niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, opłacany przedmiot, oraz 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.

Opłatę za egzamin należy dokonywać na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku

Szczegółowe informacje na temat opłat za egzamin maturalny znajdują się w Informacji o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego … w roku szkolnym 2020/2021… (sekcja 20, str. 115, Opłata za egzamin maturalny).

W przypadku wątpliwości czy absolwent powinien dokonać opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu, należy skontaktować się ze szkołą macierzystą.

Absolwenci szkół zlikwidowanych uzyskają informacje pod numerem telefonu: 58 320 55 82.

https://www.oke.gda.pl/oplata-za-egzamin