Wytyczne dla rodziców

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
 • Jeśli w najbliższym otoczeniu ucznia jest osoba, która jest chora na COVID 19 lub przebywa w izolacji albo na kwarantannie rodzice/opiekunowie prawni ucznia powinni zgłosić ten fakt
 • Uczniowie, u których wystąpią niepokojące objawy chorobowe powinni pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a ich rodzice/opiekunowie prawni powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę (wychowawcę, dyrektora);

Uczniowie powinni:

 • w drodze do i ze szkoły przestrzegać przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;
 • przy wejściu do budynku szkoły dezynfekować ręce;
 • obowiązkowo nosić maseczki ochronne, zakrywać usta i nos w czasie pobytu w szkole
  w szczególności na korytarzach szkolnych, na boisku, na terenie wokół szkoły, w toaletach i przed wejściem do sal lekcyjnych;
 • podać wychowawcy aktualny numer telefonu do rodziców/opiekunów prawnych, aby zapewnić szybki kontakt telefoniczny w sytuacji zagrożenia;
 • zgłaszać wychowawcy/nauczycielowi/dyrektorowi niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączkę, kaszel, duszności) u siebie lub u innych uczniów;
 • pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego między sobą w miejscach wspólnych, zarówno na korytarzach, w toaletach, szatni, jak i na terenie wokół budynku szkoły;
 • pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego w czasie wchodzenia i wychodzenia z sal lekcyjnych oraz w czasie lekcji (w miarę możliwości siadać w ławkach oddzielnie);
 • pamiętać o częstym myciu rąk (po przyjściu do szkoły, po każdej lekcji, po skorzystaniu z toalety, przed i po posiłku) i ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust;
 • posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na stoliku szkolnym lub plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;
 • korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw;
 • do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt z pracownikami administracji i obsługi;
 • stosować się do aktualnych przepisów w czasie pobytu w bibliotece szkolnej i u pielęgniarki szkolnej (zakrywanie ust i nosa, dystans społeczny, ograniczenie liczby osób);