Wytyczne dla uczniów

Wytyczne dla uczniów od 1 września 2020 r.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji;
 • Uczniowie, u których wystąpią niepokojące objawy chorobowe powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a ich rodzice/opiekunowie prawni powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę (wychowawcę, dyrektora);

Uczniowie powinni:

 • w drodze do i ze szkoły przestrzegać przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej;
 • wejścia do szkoły dla poszczególnych klas: ( klasy III i IV wychodzą/wchodzą głównymi drzwiami; klasy II wychodzą/wchodzą drzwiami znajdującymi się naprzeciw sali nr 8  - drzwi nr 3;

klasy I oraz nauczyciele wychodzą/wchodzą drzwiami „szczytowymi” od strony sekretariatu)

 • przy wejściu do budynku szkoły dezynfekować ręce;
 • obowiązkowo nosić maseczki ochronne, zakrywać usta i nos w czasie pobytu w szkole w szczególności na korytarzach szkolnych, na boisku, na terenie wokół szkoły, w toaletach i przed wejściem do sal lekcyjnych;
 • podać wychowawcy aktualny numer telefonu do rodziców/opiekunów prawnych, aby zapewnić szybki kontakt telefoniczny w sytuacji zagrożenia;
 • zgłaszać wychowawcy/nauczycielowi/dyrektorowi niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączkę, kaszel, duszności) u siebie lub u innych uczniów;
 • pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego między sobą w miejscach wspólnych, zarówno na korytarzach, w toaletach, szatni, jak i na terenie wokół budynku szkoły;
 • pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego w czasie wchodzenia i wychodzenia z sal lekcyjnych oraz w czasie lekcji (w miarę możliwości siadać w ławkach oddzielnie);
 • pamiętać o częstym myciu rąk (po przyjściu do szkoły, po każdej lekcji, po skorzystaniu z toalety, przed i po posiłku) i ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust;
 • posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na stoliku szkolnym lub plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;
 • korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw;
 • do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt z pracownikami administracji i obsługi;
 • stosować się do aktualnych przepisów w czasie pobytu w bibliotece szkolnej, pedagoga, czy pielęgniarki szkolnej (zakrywanie ust i nosa, dystans społeczny, wchodzenie do tych pomieszczeń pojedynczo);
 • przy wejściu do sal lekcyjnych na zajęcia i bezpośrednio po nich należy zdezynfekować ręce;
 • telefony komórkowe podczas zajęć znajdują się wyłączone w plecaku/torbie;
 • na zajęciach praktycznych obowiązuje strój roboczy;
 • nie ma możliwości korzystania z szafek w budynku mechanizacji;
 • każdy uczeń realizujący naukę jazdy ciągnikiem/ samochodem obowiązany jest podczas zajęć zasłaniać usta i nos;
 • korzystając z pomocy pedagoga, czy pielęgniarki lub przebywając w bibliotece czy sklepiku szkolnym należy pamiętać o zasłonięciu ust i nosa oraz o tym, by wchodzić pojedynczo;

 

Dopuszcza się modyfikację procedur w celu ich dostosowania do aktualnej sytuacji epidemicznej.