Historia szkoły

Zespół Szkół Rolniczych jest szkołą z prawie dziewięćdziesięciopięcioletnią  tradycją, jedyną tego typu w powiecie grudziądzkim. Położenie szkoły na obrzeżach miasta, sprzyja zainteresowaniu nią uczniów pochodzących zarówno ze środowisk wiejskich, jak i miejskich. Jesteśmy kontynuatorami Szkoły Rolniczej powołanej przez Stanisława Grabskiego w 1925 roku w Dębowej Łące. Następnie szkołę przeniesiono do Grudziądza przed II wojną światową, a od 1977 roku zlokalizowano przy ulicy Lipowej 33. 30 września 1989 roku Zespołowi Szkół Rolniczych nadano imię Władysława Grabskiego. Od tego dnia w naszej szkole corocznie, uroczyście obchodzimy święto patrona. Osoba tego wielkiego Polaka, jego oddanie sprawom publicznym, uczciwość i rozsądek polityczny są dla nas wzorcem godnym naśladowania.

Zespół Szkół Rolniczych jest szkołą o bogatym dorobku materialnym i intelektualnym. Szkoła posiada specjalistyczne pracownie (m. in. 2 pracownie komputerowe – w tym jedna dla technika reklamy, pracownię obróbki drewna, weterynaryjną, produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczą, architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, językową i inne), dużą salą gimnastyczną i aulę, budynek warsztatów mechanizacji oraz garaże. Do realizacji kształcenia praktycznego wykorzystywane są m. in. rozległe tereny zieleni z różnorodnymi gatunkami drzew i krzewów ozdobnych, sad dydaktyczny, szkółka krzewów, poligon do nauki jazdy ciągnikiem i maszynami rolniczymi i inne tereny. Szkoła posiada również ośrodek nauki jazdy, dzięki któremu uczniowie zdobywają prawo jazdy kategorii B i T.

Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną.
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy szczebla krajowego (laureaci i finaliści) podczas Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych lub Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Wśród uczniów szkoły są stypendyści Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Pięciokrotnie szkoła umieszczana była w ogólnopolskim rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw. Najlepsi absolwenci szkoły zasilają  czołowe uczelnie rolnicze w kraju. Dbając o przyszłość naszych uczniów każdego roku bierzemy udział w Dniu Przedsiębiorczości, który sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej poprzez jednodniowe wizyty w wymarzonym miejscu pracy. Nasza szkoła wielokrotnie jest wyróżniana i znajduje się wśród najaktywniejszych szkół z całej Polski.

Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy ucznia i staramy się przygotowywać ofertę dopasowaną do zmieniającego się rynku pracy. Aktualnie w 15 oddziałach szkoła kształci techników technologii drewna, rolnictwa, architektury krajobrazu, weterynarii, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, reklamy, zachęcamy także do kształcenia w technikum agrobiznesu lub w 3-letniej szkole branżowej w zawodach: stolarz, ogrodnik i mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej.

W ciągu wielu lat staraliśmy się aktywnie pozyskiwać zewnętrzne środki finansowe na wzbogacenie bazy kształcenia. Rozpoczęliśmy w 2001 roku programem Phare, dzięki któremu pozyskaliśmy 2 pracownie komputerowe i sprzęt multimedialny, później z MRiRW w 2005r. – samochód do nauki jazdy. Dzięki wygranemu konkursowi na grant ogłoszony przez MPiPS w 2005r. otworzyliśmy i wyposażyliśmy szkolny ośrodek kariery. W 2006 roku z programu MENiS utworzyliśmy multimedialne centrum informacji. Dzięki ARiMR – VI w 2007r. złożyliśmy wniosek o przyznanie płatności do gruntów rolnych, zaś we wrześniu 2007 roku w MRiRW złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy kwotę blisko 100 tys. zł, na polepszenie bazy kształcenia praktycznego. Obecnie bierzemy udział w projekcie pn. „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu” realizowanego przez Gminę Miasta Grudziądz w partnerstwie z Syntea S.A. w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 września 2021r.