Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Komunikat

 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Dla zdających będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon (w ZSR szatnia w-f/mała sala gimnastyczna)
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła nie zapewnia przyborów piśmienniczych/ kalkulatorów rezerwowych dla zdających. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć kalkulator prosty
 • W części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem)oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:                                                                                                                                
  AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych -  kalkulator prosty*                                                                                                                            
  AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  - kalkulator prosty*                                                                                                               
  MG.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie -  kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka                                                                                                                     
  R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie –kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka                                                                                                                                                                                                                            
  R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt-kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka                                                                                                                              
  R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej -kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka                                                                                                                    
  RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej –kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka                                                                                                                   
  MG. 46 i MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie -kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka                                                                                                                    
  RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt  kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka                                                                                                                     
  RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu  kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreśl. 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
  RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu - kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreśl. 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. W razie konieczności należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Czekając na wejście do szkoły/ sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego . Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

-podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

-wychodzi do toalety

- podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)

-kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

  • Po wejściu do szkoły obowiązuje korzystanie z płynu dezynfekcyjnego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
  • Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
  • W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
  • Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
   • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
   • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
    po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
   • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
   • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
    po zakończonym egzaminie.
   • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu
   • Poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność
    na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu
  • Zdający zostaną wpuszczani na teren szkoły wejściem od strony boiska (wejście od wf ewentualnie od auli).
   • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Opłatę za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2021 wnoszą:

– uczniowie młodociani pracownicy

– absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny

– osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych

– osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego

nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (209,94 zł).

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:

w przypadku części pisemnej 1/3 opłaty (74,18zł)

w przypadku części praktycznej 2/3 opłaty (148,35zł)

Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

l.p.

kwalifikacja;

 dokumentacja [D]

klasa

data i godzina rozpoczęcia egzaminu/ czas trwania

nr sali/miejsce egzaminu

liczba zdających

1.

AU.29

24.06.2021/            8.00     120 min.

sala 7

6

 

AU.29

24.06.2021/         12.00       120min.

sala 7

6

 

AU.29

24.06.2021/        16.00        120min.

sala 7

4

2.

AU.30

25.06.2021/         9.00         180min.

sala 7

7

 

A.27

25.06.2021/       15.00          180min.

sala 7

7

3.

RL.11

24.06.2021/        8.00           150min.

sala 65

6

 

RL.11

24.06.2021/        12.00          150min.

sala 65

6

 

RL.11

24.06.2021/        16.00         150 min.

sala 65

6

 

RL.11

25.06.2021/         8.00          150 min.

sala 65

6

 

RL.11

25.06.2021/        12.00          150min.

sala 65

4

4.

AU.15

28.06.2021/          9.00          180min.

sala74/hala

3

 

AU.15

28.06.2021/         15.00         180 min

sala74/hala

3

 

AU.15

29.06.2021/         9.00           180min.

sala74/hala

3

 

AU.15

29.06.2021/         15.00         180 min.

sala74/hala

3

 

AU.15

30.06.2021/          9.00          180 min.

sala74/hala

1+2

5.

MG 03

23.06.2021/       8.00             150min.

hala

3

23.06.2021/     12.00             150min.

hala

3

23.06.2021/     16.00             150min.

hala

3

24.06.2021/      8.00              150min.

hala

3

24.06.2021/      12.00            150min.

hala

3

24.06.2021     16.00              150min.

hala

3

6.

R.L.03

5.07.2021/        9.00             180 min.

hala

3

5.07.2021/       15.00             180min.

hala

3

6.07.2021/        9.00              180min.

hala

3

6.07.2021/       15.00            180 min.

hala

3

 

 Harmonogram egzaminów-cz.praktyczna dokumentacja komputerowa i wykonanie 2021

Część praktyczna -  dokumentacja komputerowa/wykonanie   od 24 .06-6.07.2021 r

Harmonogram egzaminów cz. pisemna i cz. praktyczna -dokumentacja 2021

Część praktyczna -  dokumentacja 21 czerwca 2021; o godzinie 9.00 i 13.00

l.p.

kwalifikacja;

dokumentacja [D]

klasa

data i godzina rozpoczęcia egzaminu/ czas trwania

nr sali/miejsce egzaminu

1.

R.L 10              III TW

 poprawki:

RL.21,   RL.10,   R.09

21.06.2021              9.00

120 min.

sala gimnastyczna

2.

RL.22                 IV TAK

poprawki:

R.11

21.06.2021             13.00

120 min.

sala gimnastyczna

3.

MG.42              IV TMRiA

RL.16               IV TR

poprawki:

R.16,  M.46

21.06.2021              13.00

180 min.

aula

4.

RL.16

21.06.2021             13.00

180 min.

sala 8

 

Część pisemna -   22 czerwca 2021; o godzinie 10.00, 12.00 i 14.00

l.p.

kwalifikacja;

 dokumentacja [D]

klasa

data i godzina rozpoczęcia egzaminu/ czas trwania egzaminu

nr sali/ miejsce egzaminu

1.

RL.03       III TR

RL.10       III TW

AU.15      III TTD

poprawki:

RL.10 ,   RL.21,   R.09 ,     RL.03

22.06.2021

10.00

60 minut

aula

2

RL.03

22.06.2021      10.00

60 minut

sala 8

3.

 

MG.03     III TMRiA

 AU.30     IV TOR

RL.16      IV TR

RL.22      IV TAK

22.06.2021

12.00

                60 minut

sala  gimnastyczna

4.

RL.16

22.06.2021      12.000        60 minut

sala 8

5.

AU. 29    III TOR

RL.11…….IV TW

M.42…..IV TMRiA

 

 22.06.2021         14.00

60 minut

aula