Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

 

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W GRUDZIĄDZU

NA ROK SZKOLNY 2023/24

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do klas I techników i branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 15 maja 2023 r.

do 16 czerwca 2023 r.

do godz. 15.00

 

od 24 lipca 2023 r. od godziny 12.00

do 31 lipca 2023 r. do godziny 15.00

 

.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

od 27 czerwca 2023 r.

do 11 lipca 2023 r.

 do godz. 15.00

-----------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności  związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 12 lipca 2023 r.

do 2 sierpnia 2023 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas I pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 17 lipca 2023 r.

do 7 sierpnia 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18 lipca 2023 r.

godz. 12.00

8 sierpnia 2023 r.

godz. 12.00

6.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

od 15 maja 2023 r.

do 19 lipca 2023 r.

od 24 sierpnia 2023 r.

do 8 sierpnia 2023 r.

7.

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

od 21 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca 2023 r.

godz. 12.00

11 sierpnia 2023 r.

godz. 12.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 24 lipca 2023 r.

11 sierpnia 2023 r.

 

10.

Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 25 lipca 2023 r.

do 14 sierpnia 2023 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

w terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

w terminie 3 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

w terminie 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

w terminie 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnego.

w terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

w terminie 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., zmienione rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Grudziądz, 27.04.2023r.