Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

 Grudziądz, dnia 01.09.2019 r.

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W GRUDZIĄDZU.

 

 1. Podstawa Prawna
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (U. 2019 poz. 391).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych( Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami);
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12czerwca 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (U. 2019 poz. 1093)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (U. 2018 poz. 2140)
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (U. 2019 poz. 639)
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia  w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (U. 2019 poz. 991) 

 2. Postanowienia ogólne
  1. Kształcenie praktyczne w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu organizowane jest w formie:
   1. zajęć praktycznych i pracowni
   2. praktyki zawodowej
   3. nauki jazdy samochodem i ciągnikiem.
  2. Kształcenie praktyczne jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki ucznia zwanego dalej praktykantem określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN(Dz.U. 244,poz.1626) w sprawie praktycznej nauki zawodu z 15 grudnia 2010 r. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy.
  3. Praktykant potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie postępowania zgodnie z przepisami, ze statutem szkoły jak i postanowieniami niniejszego regulaminu.
  4. Realizacja praktycznej nauki zawodu odbywa się wg założeń programowo-organizacyjnych wynikających z podstawy programowej i ramowych planów nauczania.
  5. Szkoła prowadzi kształcenie praktyczne we własnych pracowniach oraz na podstawie umów zawartych z pracodawcami.
  6. Procesem dydaktycznym praktycznej nauki zawodu bezpośrednio kierują:
   1. kierownik szkolenia praktycznego
   2. nauczyciele/instruktorzy praktycznej nauki zawodu
  7. Szczegółowe zakresy obowiązków i zadań nauczycieli praktycznej nauki zawodu określa dyrektor szkoły.

 3. Regulamin zajęć praktycznych/pracowni
  1. Na pierwszych zajęciach, każdego roku szkolnego uczniowie odbywający szkolenie praktyczne muszą zostać przeszkoleni w zakresie bhp. Szkolenie potwierdzone jest stosownym wpisem w dzienniku lekcyjnym.
  2. Na zajęcia szkolenia praktycznego uczniowie powinni uczęszczać regularnie i punktualnie.
   1. czas trwania szkolenia praktycznego określa program i plan nauczania dla danego zawodu,
   2. przez godzinę należy rozumieć jednostkę 45 minut efektywnych,
   3. czas trwania przerwy śniadaniowej uzależniony jest od ilości godzin szkolenia praktycznego. Przerwa może być jedna i przy np. 5 godzinach zajęć praktycznych wynosi 25 minut.
  3. Opuszczone zajęcia mogą być odrobione w terminie co najmniej 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. W przypadku powyżej 50% nieobecności i wyżej na zajęciach szkolenia praktycznego uczeń jest nieklasyfikowany.
  4. Uczniowie odbywający szkolenie praktyczne w terenie zobowiązani są do posiadania:
   1. stroju zgodnego z wymogami:
    • obuwie pełne,
    • bluza robocza,
    • spodnie ogrodniczki,
    • biały fartuch (uczniowie w zawodzie technik weterynarii)
   2. indywidualne środki ochrony osobistej:
    • rękawice – wszystkie klasy w zależności od warunków i typu pracy i przepisów bhp
    • okulary ochronne - klasy TTD i TMRiA
    • słuchawki/stopery – klasy TTD
   3. dzienniczka/zeszytu szkolenia praktycznego
   4. aktualnych badań epidemiologicznych (uczniowie w zawodzie technik weterynarii)
   5. sekatora ręcznego (uczniowie w zawodzie technik architektury krajobrazu)
   6. multimetru (uczniowie od II klasy TMRiA)
  5. Do pracy należy przystąpić w obowiązującym ubiorze roboczym.
  6. Uczeń bez odpowiedniej odzieży roboczej uczestniczy w zajęciach, lecz nie może przystąpić do pracy. Zajęcia na których nie posiada wymaganej odzieży roboczej, nie mogą być zaliczone (w części praktycznej).
  7. W czasie trwania zajęć obowiązuje zakaz noszenia biżuterii, ozdób itp.
  8. W czasie zajęć praktycznych, w szczególności przy pracy maszynami jest bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych. Fakt nie stosowania się do tego przepisu jest zgłaszany bezpośrednio do dyrekcji szkoły.
  9. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za narzędzia, przyrządy i materiały, które otrzymuje do pracy.
  10. Otrzymane narzędzia i przyrządy należy zwrócić tego samego dnia po zakończeniu pracy.
  11. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia narzędzia, przyrządu, urządzenia lub materiału należy natychmiast ten fakt zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
  12. W przypadku celowego i rozmyślnego zniszczenia powierzonego narzędzia, przyrządu, urządzenia lub materiału uczeń podlega konsekwencjom zgodnie ze statutem szkoły.
  13. Do pracowni/warsztatu uczniowie wchodzą razem z nauczycielem i zajmują wyznaczone miejsca.
  14. W czasie pracy uczeń powinien bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela, a wykonywanie prac innych niż zlecone jest zabronione w szczególności uruchamianie maszyn i urządzeń.
  15. Maszyny i urządzenia można uruchomić jedynie na polecenie nauczyciela, w jego obecności po instruktażu
  16. Każdy wypadek, uszkodzenie ciała lub nawet najdrobniejsze skaleczenie należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
  17. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne prowadzenie dzienniczka/zeszytu szkolenia praktycznego. Brak systematyczności może spowodować obniżenie oceny z zajęć praktycznych/pracowni
  18. Uczeń na bieżąco otrzymuje ocenę za zakończone zajęcia praktyczne. Za zajęcia odrabiane uczeń otrzymuje jedynie zaliczenie.
  19. Po zakończonej pracy należy uporządkować swoje miejsce pracy, zwrócić narzędzia przyrządy, urządzenia i materiały dyżurnemu oraz przedstawić pracę do oceny.
   Dyżurni mają obowiązek sprawdzić miejsce pracy, rozliczyć narzędzia, przybory, materiały.
   Nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniku elektronicznym.
  20. Uczniowie realizujący kształcenie praktyczne w innych zakładach pracy lub gospodarstwach podlegają dodatkowo przepisom porządkowym i regulaminom obowiązującym w tych miejscach pracy.
  21. Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę frekwencję na zajęciach szkolenia praktycznego, systematyczne prowadzenie dzienniczka/ zeszytu zajęć praktycznych, zaangażowanie, dbałość o powierzone mienie, przestrzeganie zasad bhp.
  22. W trakcie zajęć praktycznych nie wolno uczniowi bez zezwolenia opuszczać stanowiska pracy.
   Wyjście poza teren szkoły odbywa się w obecności nauczyciela, który informuje o tym fakcie kierownika szkolenia praktycznego i wypełnia kartę wyjścia.
  23. Pieniądze, dokumenty, wartościowe przedmioty i części ubrania uczeń w czasie zajęć zabezpiecza osobiście.
  24. Obowiązkiem każdego ucznia jest zapoznanie się z regulaminem i ścisłe jego przestrzeganie.
    
 4. Regulamin praktyk zawodowych
  1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
  2. Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego.
  3. W przypadku organizowania praktyk w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających praktyki.
  4. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych praktyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony wdanej szkole przez dyrektora szkoły.
  5. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów powyżej 16 lat – 8 godzin. (1 godzina=60 minut)
  6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru dla uczniów powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż12 godzin przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym programie nauczania.
  7. Praktyki zawodowe organizowane są w warsztatach mechanicznych, różnego typu instytucjach i zakładach pracy, przychodniach weterynaryjnych, indywidualnych gospodarstwach rolnych, ogrodniczych oraz na terenie szkoły wg możliwości i zapotrzebowania.
  8. Podstawą odbycia praktyk zawodowych jest umowa o praktyczną naukę zawodu zawierana między szkołą a zakładem pracy wg obowiązującego wzoru.
  9. Zakład pracy przyjmujący praktykantów zobowiązany jest do zapewnienia warunków do realizacji praktyki;
   1. warunki te powinny uwzględniać przede wszystkim:
    • odpowiednią do potrzeb programowych wewnętrzną strukturę organizacyjną,
    • zgodność działalności przedsiębiorstwa z kierunkiem kształcenia
    • dobrą organizację pracy
   2. zapewnia warunki materialne do realizacji praktyki zawodowej, w szczególności:
    • stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną uwzględniające wymagania bhp
   3. wyznacza opiekuna praktyk zawodowych,
   4. zapoznaje uczniów z organizacją pracy regulaminem pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania i dyscypliny pracy, oraz z przepisami i zasadami bhp.
   5. współpracuje ze szkołą,
   6. powiadamia szkołę o naruszeniu przez ucznia przepisów bhp lub regulaminu pracy.
  10. Szkoła kierująca uczniów na praktykę zawodową:
   1. nadzoruje realizację programu praktyk,
   2. współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę,
   3. zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
   4. nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne w danej klasie opracowuje zadania dla praktykanta i może prowadzić obserwację praktyki zawodowej,
   5. przed odejściem na praktykę kierownik szkolenia praktycznego organizuje spotkanie z uczniami poświęcone omówieniu przebiegu praktyki, zasad bhp i zasad jej zaliczenia.
  11. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne.
  12. Uczeń ma obowiązek dostarczenia umowy (zawartej między szkołą a pracodawcą) na praktykę zawodową do zakładu pracy, instytucji, gospodarstwa rolnego i przedłożenia potwierdzonego egzemplarza kierownikowi szkolenia praktycznego przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego.
  13. Po zakończeniu praktyki zawodowej zakład/pracodawca potwierdza jej odbywanie w prowadzonej przez ucznia dokumentacji, w której zamieszcza również ocenę wyników uzyskanych przez praktykanta (zał. nr1)
  14. Miejsca, w których odbywa się praktyka zawodowa powinno spełniać określone kryteria:
   • Gospodarstwo rolne z uprawą podstawowych grup roślin ze szczególnym uwzględnieniem zbóż, roślin okopowych, przemysłowych i pastewnych (TA, TR)
   • Gospodarstwo rolne z hodowlą zwierząt, przede wszystkim bydła mlecznego i trzody chlewnej (TR, TA, TW)
   • Gospodarstwo rolne wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji rolniczej (TMRiA, TR, TA)
   • Przedsiębiorstwa branży reklamowej, działy organizacji marketingu (TOR/TRe)
   • Centra ogrodnicze, przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, urządzaniem i pielęgnacją ogrodów i zieleni miejskiej oraz biura projektowo-wykonawcze, placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody, obiekty krajobrazowe, przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wykonywaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu (układaniem kostki, budową altan, pergoli, trejaży) (TAK)
   • Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego zajmujące się wytwarzaniem wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. (TTD)
  15. W szczególnych przypadkach, np. śmierć lub niezdolność do pracy któregoś z rodziców uczniowie mogą odbywać praktyki zawodowe we własnych gospodarstwach rolnych (rodzeństwa, dziadków, opiekunów). Gospodarstwo musi spełniać kryteria zawarte w poprzednim punkcie.
  16. Nadzór pedagogiczny nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawują:
   • dyrektor szkoły
   • kierownik szkolenia praktycznego
   • nauczyciel – „opiekun”
  17. Głównym celem nadzoru pedagogicznego jest ocena realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego:
   • kontrola realizacji tematyki praktyk zawodowych,
   • kontrola miejsca pracy uczniów pod kątem bhp
   • wywiad z opiekunem praktykanta
   • prowadzenie przez ucznia dokumentacji.
  18. Uczeń ma obowiązek:
   • odpowiedniego przygotowania się do praktyki zawodowej przez:
   • zapoznanie się z informacjami przekazywanymi w szkole
   • przygotowanie dzienniczka praktyk/zeszytu praktyk
   • przygotować wyniki badań Sanepidu ( uczniowie w zawodzie technik weterynarii)
   • posiadanie stroju zgodnego z wymogami bhp
   • przestrzegania punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć
   • dostosowania się do ustalonego w miejscu odbywania praktyki regulaminu i harmonogramu dnia,
   • rzetelnego wykonywania powierzonych przez opiekuna praktyki zadań
   • zachowania godnej postawy i kultury osobistej.
  19. Po zakończeniu praktyki kierownik szkolenia praktycznego organizuje jej zaliczenie, które powinno uwzględniać zakładową ocenę praktykanta, dokumentację prowadzoną przez ucznia, obowiązkowość i systematyczność w trakcie realizacji praktyk(zał. nr 3). Zaliczenie może mieć formę zaliczenia ustnego i jest dokonywane na podstawie wpisów i ocen w dzienniku praktyk zawodowych (zał. nr 1)
  20. Ocena z praktyki zawodowej powinna być wystawiona nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Kryteria oceniania stanowią załącznik nr 2 do regulaminu.
  21. Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.
  22. Niniejszy regulamin przedstawiony jest klasie przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, dostępny też na stronie internetowej szkoły.

 5. REGULAMIN NAUKI JAZDY SAMOCHODEM I CIĄGNIKIEM.
  1. Przygotowanie:
   1. Szkolenie może rozpocząć uczeń, który dostarczy do szkoły numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK):
    • profil kandydata na kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji (organie wydającym prawo jazdy), właściwym ze względu na miejsce zameldowania:
    • osoby zameldowane w Grudziądzu –w Urzędzie Miasta , Wydział Komunikacji,
    • osoby zameldowane w powiecie grudziądzkim/chełmińskim/kwidzyńskim itp. – w Starostwie Powiatowym, Wydział Komunikacji
   2. W celu uzyskania PKK należy dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:
    • wniosek o wydanie prawa jazdy(wypełniany na miejscu)
    • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia,
    • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami,
    • kolorową fotografię 3,5x4,5 cm w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy,
    • kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli uczeń je posiada,
    • upoważnienie, jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie.
   3. Starostwo po złożeniu dokumentów przydzieli uczniowi indywidualny numer Profilu Kandydata na Kierowcę.
  2. CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
   1. Szkolenie teoretyczne składa się z 30 godzin wykładów (1 godzina=45 minut).
   2. Obecność na zajęciach teoretycznych jest obowiązkowa.(w liczbie 30 godzin)
   3. Osoba szkolona obecność na zajęciach teoretycznych potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie przeprowadzonych zajęć.
   4. W przypadku nieobecności, osoba szkolona ma obowiązek odrobienia zajęć na wyznaczonych zajęciach.
   5. Szkolenie teoretyczne na prawo jazdy kat T. odbywa się dla:
    • TR w klasie I
    • TMRiA w klasie I
    • TAK w klasie II
   6. Szkolenie teoretyczne na prawo jazdy kat. B odbywa się dla:
    • TMRiAw klasie II
    • TW w klasie II
   7. Szkolenie teoretyczne    z  zakresu  przepisów  ruchu  drogowego  odbywa  się w ramach szkolnego planu nauczania,  w danych klasach. Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć teoretycznych dokonywane jest w dzienniku lekcyjnym i w arkuszu ocen.
   8. Zajęcia teoretyczne kończą się wewnętrznym egzaminem teoretycznym.
   9. Szkolenie teoretyczne odbywa się w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych w zakresie: udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz przepisów ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami.
  3. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
   1. Szkolenie praktyczne na prawo jazdy kat. T odbywa się po odbyciu zajęć z teorii, dla:
    • TR w klasie II
    • TMRiA w klasie II
    • TAK w klasie III
   2. Szkolenie praktyczne na prawo jazdy kat. B odbywa się po odbyciu zajęć z teorii, dla:
    • TMRiA w klasie III
    • TW w klasie III
   3. Szkolenie praktyczne składa się z 20 godzin dla kat. T oraz 30 godzin dla kat.B.(1godzina jazdy = 60 minut)
   4. Szkolenie praktyczne kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym zgodnie z zasadami egzaminu państwowego.
   5. Dyrektor szkoły zwalnia z części praktycznej nauki jazdy ucznia, który uzyskał uprawnienia do prowadzenia pojazdu kategorii wymaganej przez podstawę programową lub program nauczania.
   6. Nauka jazdy prowadzona jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym może być rozpoczęta po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. Liczba godzin nauki jazdy nie może być mniejsza niż  20 dla kat. T oraz nie mniejsza niż 30 dla kat. B.
   7. Po zakończonym szkoleniu, przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu wewnętrznego na kursie dla kandydatów na kierowców.
   8. Nauka jazdy odbywa się poza zajęciami dydaktycznymi. Na pisemną prośbę rodziców dyrektor może wyrazić zgodę na realizację nauki jazdy w innym czasie.
   9. Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z ustalonym dla ucznia grafikiem. Każdy uczeń otrzymuje kartę przeprowadzonych zajęć, w którym ustala z instruktorem termin nauki jazdy. Realizację nauki jazdy ucznia monitoruje wychowawca poprzez weryfikację karty przeprowadzonych zajęć z podpisem instruktora.
   10. W przypadku zaistnienia sytuacji losowej, w której uczeń nie może się stawić na umówione zajęcia, musi wcześniej powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego naukę jazdy(min. z 2-dniowym wyprzedzeniem.
   11. Jeżeli uczeń nie stawi się na zajęcia z nauki jazdy, natychmiast zostają poinformowani o tym fakcie rodzice ucznia, którzy zostają wezwani do szkoły na rozmowę z kierownikiem szkolenia praktycznego w obecności pedagoga szkolnego. Kolejne niestawienie się ucznia na zajęciach skutkuje wizytą u dyrektora szkoły w obecności rodziców oraz brakiem możliwości otrzymania świadectwa ukończenia klasy/szkoły.
   12. Zrealizowanie zajęć teoretycznych i praktycznych w liczbie określonej w rozporządzeniu nie daje podstaw do ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w przypadku uzyskania wyniku negatywnego z części teoretycznej lub części praktycznej egzaminu wewnętrznego.
   13. Zajęcia praktycznej nauki jazdy samochodem/ciągnikiem są obowiązkowe. Biorą w nich udział uczniowie zgodnie z wyznaczoną w grafiku kolejnością. Zapisanie się w grafiku obliguje ucznia do realizacji zajęć/
   14. Uczeń uczestniczący w kursie nauki jazdy zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia karty przeprowadzonych zajęć.
   15. Podczas nauki jazdy uczeń zobowiązany jest do szczególnego zachowania ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się uwagom i zaleceniom nauczyciela nauki jazdy.
   16. Przystępując do nauki jazdy uczeń powinien mieć odpowiedni ubiór i obuwie (dostosowane do warunków pogodowych i warunków nauki jazdy).
   17. Nauka jazdy odbywa się na poligonie i placu manewrowym:
    • wyłącznie pod nadzorem instruktora nauki jazdy, w ramach której jest prowadzona nauka jazdy,
    • instruktor nadzoruje cały przebieg nauki jazdy i zabezpiecza teren przed ruchem pieszych i innych pojazdów. Do zabezpieczenia placu manewrowego służą barierki oddzielające  rozstawiane na placu zgodnie z harmonogramem nauki jazdy. Jeżeli plac manewrowy nie jest zabezpieczony barierkami, nie może odbywać się na nim nauka jazdy.
   18. Nauczyciel nauki jazdy zobowiązany jest dbać o właściwy stan techniczny pojazdu, wyposażenie i jego estetykę oraz prowadzić odpowiednią dokumentacje, a w szczególności:
    • dziennik zajęć,
    • systematycznie i prawidłowo rozliczać kartę drogową (nowa karta nie może zostać wydana bez rozliczenia poprzedniej),
    • stosować właściwe oleje i paliwo,
    • przestrzegać terminów przeglądów technicznych,
    • dbać o stan techniczny i czystość powierzonego pojazdu,
    • prowadzić naukę jazdy zgodnie z ustaloną listą uczniów i ponosić odpowiedzialność za powierzoną młodzież
    • po zakończeniu każdego miesiąca składać rozliczenie przeprowadzonych zajęć,
    • po zakończonej jeździe garażować pojazd w miejscu do tego przeznaczonym
   19. W szkole prowadzi się dokumentację przebiegu szkolenia:
    • Profil Kandydata na Kierowcę(PKK) – zestaw danych i informacji identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami, generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym,
    • książkę ewidencji osób szkolonych,
    • karty przeprowadzonych zajęć,
    • karty drogowe.
   20. Po zakończeniu szkolenia Profil Kandydata na kierowcę jest aktualizowany, po spełnieniu wymogów dotyczących minimalnej liczby godzin oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej oraz potwierdzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Załącznik nr 1

Do regulaminu kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu

 

 

KARTA OCEMY PRAKTYKI ZAWODOWEJ

zawód……………………………………………………

 

Imię i nazwisko:

 

 

Klasa:

Termin praktyki:

 

Nazwa jednostki, w której odbyto praktykę:

 

 

Adres:

 

 

 

Zapoznał się z regulaminem praktyk, przepisami bhp i ppoż. …………………………………………………………………….

                                                                                                (podpis praktykanta)

 

Kryteria oceniania

Ocena*

Przestrzeganie przepisów bhp, prawa pracy

1

2

3

4

5

6

Dyscyplina, sumienność, chęć do pracy

 

 

 

 

 

 

Organizacja stanowiska pracy, samodzielność

 

 

 

 

 

 

Komunikatywność

 

 

 

 

 

 

Stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe uwagi /opinie:

 

 

 

 

 

*proszę zaznaczyć x (1- najniższa ocena, 6- najwyższa ocena)

 

Potwierdzam realizację programu praktyki:

 

                                                                                                              ……………………………………………………………………...

                                                                                                              (pieczątka firmy, instytucji, podpis opiekuna praktyk)


 

Załącznik 2

do regulaminu kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu

 

KRYTERIA OCENIANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH PRZEZ OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH W SZKOLE/KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

 

L.P.

OCENA

WIADOMOŚĆI, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY ZAWODOWE

1

Celujący

Wzorowe zachowanie na praktyce. Pochwały pisemne od zakładowego opiekuna praktyk. Wyróżniająca postawa zawodowa. Dziennik praktyk zawodowych prowadzony na bieżąco z licznymi notatkami, wnioskami, schematami i załącznikami zgodnie z praktyką zawodową. Zasób wiadomości i umiejętności większy niż wymagania programu praktyk.

2

Bardzo dobry

Nienaganne zachowanie na praktyce. Pochwały pisemne od zakładowego opiekuna praktyk. Dziennik praktyk zawodowych prowadzony na bieżąco z licznymi notatkami i wnioskami, schematami i załącznikami zgodnie z praktyką zawodową. Zasób wiedzy zgodny z wymogami programu praktyk.

3

Dobry

Dobre zachowanie na praktykach. Dziennik praktyk zawodowych prowadzony na bieżąco z licznymi notatkami i wnioskami.

Przekazywane wiadomości zgodnie z programem praktyk.

4

Dostateczny

Poprawne zachowanie na praktykach (sporadyczne uwagi dotyczące postaw zawodowych, dyscypliny pracy).

Dziennik prowadzony na bieżąco z notatkami.

5

Dopuszczający

Poprawne zachowanie na praktykach (sporadyczne uwagi dotyczące postaw zawodowych, dyscypliny pracy).

Wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego.

Mało starannie prowadzony dziennik praktyk.

6

Niedostateczny

Nie wykonywanie poleceń, brak chęci do kształtowania umiejętności i postaw zawodowych.

Łamanie dyscypliny pracy.

Brak dzienniczka praktyk.

Trudności w posługiwaniu się terminami związanymi z wykonywaniem zawodu. Nieusprawiedliwione dni pracy.

 

 

Załącznik 3

do regulaminu kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu

 

OCENA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 

Wystawiając ocenę z praktyk zawodowych bierze się pod uwagę:

 1. Pracę ucznia podczas praktyk, za którą pracodawca wystawił oceny (średnia arytmetyczna)
 2. Wpisy ucznia w dzienniczku praktyk/odpowiedź ustna z zakresu praktyk
 3. Systematyka pracy:

5-6  dni obecnych                        ocena dopuszczająca

7-8  dni obecnych                        ocena dostateczna

 9  dni obecnych                          ocena dobra

10  dni obecnych                         ocena bardzo dobra

Waga poszczególnych ocen:

 1. Praca ucznia podczas praktyk – kod (pr), opis (praca podczas praktyki), waga oceny -1
 2. Wpisy w dzienniczku ewentualnie odpowiedź ustna z zakresu praktyk – kod(dz), opis(dzienniczek), waga oceny – 1
 3. Systematyka pracy podczas praktyk – kod(fr), opis (frekwencja), waga oceny – 1

 

Uczeń, którego frekwencja nie przekroczyła 50 %  nie jest klasyfikowany, zgodnie z przepisami zawartymi w statucie szkoły.

Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych był częściowo nieobecny w czasie praktyk (jeśli ma usprawiedliwienie) w takim wypadku nie stosuje się obniżonej oceny za systematykę pracy.

 

 

Załącznik 4

do regulaminu kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu

 

Grudziądz, 22.03.2018r.

 

 

Procedura postępowania w razie wypadku/zdarzenia ucznia Zespołu Szkół Rolniczych przebywającego na praktyce zawodowej.

 

Procedura obejmuje i reguluje działania opiekuna praktyk oraz szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku/zdarzenia ucznia.

 

Opis działań

 

- Udzielenie pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu.

 • Pracownik zakładu pracy, który powziął wiadomość o wypadku ucznia niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną/służby ratownicze, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 • Opiekun praktyk nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów.
 • Jeśli pracownik lub opiekun praktyk ma w tym czasie zajęcia z innymi uczniami odbywającymi praktykę – prosi o nadzór nad swoimi praktykantami innego pracownika.
 • Pracownik, który powziął informację o wypadku niezwłocznie powiadamia opiekuna praktyk, a ten powiadamia dyrektora szkoły, dyrektora zakładu pracy, rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego;
 • O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Zawiadomień dokonuje dyrektor zakłady pracy lub dyrektor szkoły.
 • Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim:
 • potrzebę wezwania pogotowia,
 • potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica i odebrania z miejsca praktyk
 • godzinę odbioru ucznia z miejsca praktyk w dniu zdarzenia

 

W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy)

opiekun praktyk lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe.

 

- Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Opiekun praktyk zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

 

Udzielenie pierwszej pomocy w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego. Jej nieudzielenie, szczególnie w odniesieniu do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo ucznia, skutkuje sankcją karną.