Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Matura 2023

 

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

 

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2023r. w terminie do 30 września 2022 r. składa przewodniczącemu SZE (dyrektor szkoły) wstępną pisemną deklarację maturalną.

Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2023r.

Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji.

 

Deklaracja uczestnictwa w maturze 

https://www.oke.gda.pl/index.php?page=deklaracja-absolwenta

 

Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i w 2023r. składa się  z części pisemnej i ustnej.

Do części ustnej egzaminu z j. polskiego i języka obcego  mogą przystąpić tylko maturzyści, dla których egzamin ten jest niezbędny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

W przypadku egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych:

 1. Absolwent przystępuje obowiązkowo do jednego egzaminu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym

Do egzaminu  z przedmiotu dodatkowego nie muszą przystąpić absolwenci 4-letniego technikum posiadający dyplom zawodowy na poziomie technika.

 1. Absolwent ma również prawo przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów oprócz przedmiotu, o którym mowa w punkcie a.
 2. Wybór przedmiotu nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym w tej szkole.

 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE 
NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2023 R.

 

Przedmioty obowiązkowe

część pisemna ( poziom podstawowy)

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Przedmioty dodatkowe

część pisemna (poziom rozszerzony)

wybór spośród:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

 

Do egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył.

W szczególnych wypadkach absolwent może zostać skierowany na egzamin maturalny do innej szkoły.

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego na podstawie ‎odpowiednich dokumentów przysługuje osobom:‎

 • słabosłyszącym
 • niesłyszącym
 • niewidomym
 • słabowidzącym
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym lub innymi przyczynami
 • z afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.
 • o których mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość j. polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu)

 

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego:

 • opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • pozytywna opinia rady pedagogicznej (trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuacja kryzysowa lub traumatyczna, cudzoziemcy)

 

Dokumenty uprawniające do dostosowania należy złożyć razem z deklaracją (do 30.09.2022r.)

  

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023:

pdf https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2022/EM 2022 Komunikat o dostosowaniach.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

pdf https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8 EM Komunikat o harmonogramie 2022.pdf

 

Zdający musi przestrzegać harmonogramu (daty, godziny) oraz obowiązujących procedur przeprowadzania egzaminu. Winien zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem każdego egzaminu. 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych na udokumentowany wniosek zdającego lub jego rodziców/opiekunów dyrektor OKE może wyrazić zgodę na przystąpienie zdającego do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie (1 – 15 czerwca 2023r.).

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.

 

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 

 • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony,
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony lub posiada dyplom zawodowy na poziomie technika,
 • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego.

 

Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 12 lipca 2023r.) złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu  z danego przedmiotu.

  

Warunki zdania egzaminu

 

 1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do egzaminu pisemnego z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.
 2. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

 

Informacja o wynikach

 

Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w macierzystej szkole zdającego - 05.07.2023r.

W przypadku gdy zdający nie przystąpił do zadeklarowanego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo jego egzamin został unieważniony , na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio - egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego wpisuje się „0%”.

Jeżeli zdający nie przystąpi do egzaminu z żadnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, ale uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, na świadectwie znajdzie się adnotacja: „Absolwent spełnia warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika”

 

Unieważnienie egzaminu

 

Następuje w przypadku:

 1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy
 2. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez CKE albo korzystania w sali z w/w urządzeń i pomocy,
 3. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub pisemnej, 
 4. stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej absolwenta jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu absolwentowi albo korzystanie z rozwiązań innego absolwenta.

 

Odwołania

 

Absolwent może w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora OKE , jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

 

Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w kolejnych latach

 

Absolwent, który ukończy szkołę w 2023r., ale nie przystąpi do egzaminu maturalnego w 2023r., od 2023r. ma obowiązek  przystąpić do egzaminu w pełnym zakresie, czyli zarówno do części pisemnej  i do części ustnej (j. polski i j. obcy).

Absolwent, który ukończy szkołę w 2023r. i przystąpi do egzaminu, ale nie zda egzaminu i nie otrzyma świadectwa dojrzałości, od 2023r. ma obowiązek zdać egzaminy, których nie zdał oraz musi przystąpić do części ustnej egzaminu z j. polskiego i j. obcego oraz uzyskać z nich co najmniej 30%.

 

Opłata za egzamin maturalny

 

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej i pisemnej, jest odpłatny dla:

 • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego

 • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.