Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

PKK - Profil Kandydata na Kierowcę

Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać  tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji (organie wydającym prawo jazdy) właściwym ze względu na miejsce zameldowania:

- osoby zameldowane w Grudziądzu - w Urzędzie Miasta, Wydział Komunikacji przy ul. Mickiewicza 28/30, pokój nr 6 - parter, telefon: 56 451 04 02,

- osoby zameldowane w powiecie grudziądzkim - w Starostwie Powiatowym, Wydział Komunikacji przy ul. Małomłyńskiej 1, pokój nr 15 – I piętro,telefon: 56 451 44 32.

W celu uzyskania PKK należy dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniany na miejscu, uczniowie niepełnoletni muszą przyjść z opiekunem prawnym))

- uczniowie kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa – kat. T (ciągnik),

- uczniowie kształcący się w zawodzie technikum mechanizacji rolnictwa oraz w technikum weterynaryjnym– kat. B (samochód).

2. Zaświadczenie z sekretariatu szkoły o rozpoczęciu kursu nauki jazdy.

3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami (uczniowie , którzy rozpoczynają w szkole przepisy ruchu drogowego zostają skierowani do medycyny pracy przez szkołę w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów)

4. Kolorową fotografię 3,5x4,5 cm w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy

5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli uczeń je posiada.

6. Upoważnienie, jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie.

Starostwo w ciągu kilku dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

Numer PKK należy dostarczyć do szkoły.

Planujemy, że w roku szkolnym 2021/22 obowiązek dostarczenia numeru PKK dotyczyć będzie  uczniów:

- klasy I w zawodzie technik rolnik, którzy rozpoczną szkolenie kat. T (naukę jazdy ciągnikiem) już w I sem. klasy I,

- klasy I w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, którzy rozpoczną szkolenie kat.T (naukę jazdy ciągnikiem) już w I sem. klasy I,

klasy I w zawodzie technik architektury krajobrazu, którzy rozpoczną szkolenie kat.T (naukę jazdy ciągnikiem) już w I sem. klasy II,

- klasy II w zawodzie technik weterynarii, którzy rozpoczną szkolenie kat. B (naukę jazdy ciągnikiem) w I sem. klasy  II

- klasy II w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, którzy rozpoczną szkolenie kat. B (naukę jazdy samochodem) w I sem. klasy II