Terminy

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO W GRUDZIĄDZU

NA ROK SZKOLNY 2023/24

Zadanie

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych.

od 16 maja 2023 (poniedziałek) do 21 czerwca 2023 (wtorek)
do godziny 15.00

od 25 lipca  2023 (poniedziałek) od godziny 12.00 do 1 sierpnia 2023 (poniedziałek) do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych o świadectwo ukończenie szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2023 (piątek)
do 12 lipca 2023 (wtorek)
do godz 15.00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 22 lipca 2023 r (piątek)
do godz. 15.00

do 11 sierpnia 2023 r (czwartek) do godz. 15.00

Weryfikacja wniosków i oświadczeń kandydata.

do 12 lipca 2023 r. (wtorek)

do 1 sierpnia 2023 r (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2023 r. (wtorek) godz. 12.00

9 sierpnia 2023 r. (wtorek) godz.12.00

Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.

od 16 maja 2023 r (poniedziałek) do 20 lipca 2023 r. (środa)

od 25 lipca 2023 r. (poniedziałek) do 9 sierpnia 2023 r (wtorek)

Podanie do publicznej informacji listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2023 r (poniedziałek) godz. 12.00

12 sierpnia 2023 r (piątek) godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

25 lipca 2023 r (poniedziałek)

12 sierpnia 2023 r (piątek)

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 28 lipca 2023 r (czwartek)

do 16 sierpnia 2023 r (czwartek)

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., zmienione rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Grudziądz, 25.02.2022r.