Misja

Misją naszej szkoły jest wychowanie młodego człowieka, przygotowanie go do stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji oraz wyposażenie we wszelkie kompetencje konieczne do skutecznego poruszania na zmieniającym się rynku pracy.

Ciągła reforma szkolnictwa przyczynia się do innego spojrzenia na wiedzę i umiejętności absolwentów szkoły. Kluczowe znaczenie w doborze kierunków kształcenia mają zainteresowania uczniów, potrzeby lokalnego rynku pracy oraz strategia rozwoju miasta i regionu. Biorąc pod uwagę powyższe względy w Zespole Szkół Rolniczych w istotny sposób zmieniamy i dopasowujemy ofertę kształcenia.  Aktualnie  oferujemy następujące kierunki technikum w zawodach: technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik reklamy, technik rolnik, technik technologii drewna oraz Branżowej Szkołe kształcącącej w zawodach : mechanik – operator do produkcji drzewnej, stolarz i ogrodnik.

Proponowane nowe kierunki kształcenia wyposażają absolwentów w umiejętności charakterystyczne dla danego zawodu, uzupełniane o wiedzę ekonomiczną, informatyczną oraz znajomość dwóch języków obcych. Podczas edukacji u uczniów kształtuje się postawy przedsiębiorcze tak, aby w przyszłości byli kreatywni na rynku pracy, potrafili prowadzić własną działalność gospodarczą. Pełne przygotowanie absolwenta na rynek pracy nie jest możliwe tylko przy udziale szkoły. Wymagane jest współdziałanie wielu podmiotów: przedsiębiorców i ich oczekiwań wobec umiejętności absolwentów, rodziców, kadry pedagogicznej i samych uczniów. Zgodnie z założeniem polityki MEN,  dotyczącej szkolnictwa zawodowego tj. powiązania szkoły z zakładem pracy, w którym młodzież będzie odbywała praktyki zawodowe, a kadra pedagogiczna szkolenia branżowe. W 2018 roku utworzono klasy patronackie.

Firma Goodvalley objęła patronat w technikum weterynarii oraz technikum  mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, a  firma MR Garden w technikum technologii drewna oraz szkole branżowej w zawodzie mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej.

W trosce o zwiększenie możliwości dydaktycznych i praktycznych oraz promocyjnej  branży rolniczo-weterynaryjnej 5 kwietnia 2019 r. została podpisana trójstronna umowa współpracy szkoły z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz firmą Goodvalley. Dużo zawdzięczamy współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. PSSE wspiera rozwój przedsiębiorczości w rejonie  działając w zakresie: edukacji – promując i sponsorując kształcenie zawodowe, inkubacji i akceleracji, budowania relacji z partnerami biznesowymi, oraz wspierania firm zlokalizowanych w obrębie parku przemysłowego .

Na wsparcie kształcenia z zakresu branży stolarskiej możemy liczyć  na Firmę Markus Design, która zajmuje się produkcją  ekskluzywnych mebli z drewna litego.

Baza dydaktyczna

Bazę dydaktyczną szkoły stanowi budynek z  pracowniami przedmiotowymi połączonymi w sieć przekazu audiowizualnego, salą gimnastyczną, siłownią, zapleczem sportowym z szatniami i natryskami, dwiema pracowniami informatycznymi, sześcioma multimedialnymi pracowniami przedmiotowymi (w tym jedna do nauki języków obcych), pracownią weterynaryjną, biblioteką, czytelnią, aulą, pokojem pedagoga, pielęgniarki oraz klubem. Budynek mechanizacji wraz z garażami i rozległymi przyszkolnymi terenami zieleni stanowi zaplecze do kształcenia praktycznego uczniów. W budynku mechanizacji znajduje się nowa pracownia do obróbki drewna . Na szczególną uwagę zasługuje szkolne studio dydaktyczne TVD, z którego nadawane są programy edukacyjne. Stanowi ono duży potencjał do produkcji i rejestracji własnych programów.

W szkole dużą wagę przywiązuje się do tradycji i uroczystości związanych bezpośrednio ze szkołą – cyklicznie odbywają się Dzień Patrona, Bieg Grabskiego, Festiwal Zawodów, Dzień Języków Obcych, Drzwi Otwarte, Dzień Przedsiębiorczości. Organizujemy Konkurs Recytatorski im. Ryszarda Milczewskiego Bruna, wybitnego grudziądzkiego poety oraz absolwenta Technikum Rolniczego. Współpracujące koła: PCK, CARITAS i HDK od wielu lat wspierają potrzebujących poprzez udział w akcjach charytatywnych oraz oddawanie krwi.

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Szkoła tętni życiem, głośno o niej w środowisku.

Kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, sprawia, że z roku na rok szkoła uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną.

Absolwent naszej szkoły jest aktywny, samodzielny i odpowiedzialny.