Misja

Misją naszej szkoły jest wychowanie młodego człowieka, przygotowanie go do stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji oraz wyposażenie we wszelkie kompetencje konieczne do skutecznego poruszania na zmieniającym się rynku pracy.

Ciągła reforma szkolnictwa przyczynia się do innego spojrzenia na wiedzę i umiejętności absolwentów szkoły. Kluczowe znaczenie w doborze kierunków kształcenia mają zainteresowania uczniów, potrzeby lokalnego rynku pracy oraz strategia rozwoju miasta i regionu. Biorąc pod uwagę powyższe względy w Zespole Szkół Rolniczych w istotny sposób zmieniamy i dopasowujemy ofertę kształcenia.  Aktualnie  oferujemy następujące kierunki technikum w zawodach: technik hodowca koni, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik reklamy, technik rolnik, technik technologii drewna oraz Branżowej Szkole kształcącej w zawodach : stolarz i ogrodnik.

Proponowane nowe kierunki kształcenia wyposażają absolwentów w umiejętności charakterystyczne dla danego zawodu, uzupełniane o wiedzę ekonomiczną, informatyczną oraz znajomość dwóch języków obcych. Podczas edukacji u uczniów kształtuje się postawy przedsiębiorcze tak, aby w przyszłości byli kreatywni na rynku pracy, potrafili prowadzić własną działalność gospodarczą. Pełne przygotowanie absolwenta na rynek pracy nie jest możliwe tylko przy udziale szkoły. Wymagane jest współdziałanie wielu podmiotów: przedsiębiorców i ich oczekiwań wobec umiejętności absolwentów, rodziców, kadry pedagogicznej i samych uczniów. Zgodnie z założeniem polityki MEN,  dotyczącej szkolnictwa zawodowego tj. powiązania szkoły z zakładem pracy, w którym młodzież będzie odbywała praktyki zawodowe, a kadra pedagogiczna szkolenia branżowe. Już w 2018 roku utworzono klasy patronackie, a 6 lat później powstała kolejna tego typu klasa.

Stadnina Koni „Nowe Jankowice” objęła patronat w klasie technik hodowcy koni. Firma Goodvalley objęła patronat w technikum weterynarii oraz technikum  mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Klasa technik technologii drewna została objęta patronatem przez firmę SITS Industry, która zajmuje się produkcją mebli i wyposażenia domu. Ponadto przyszłych techników architektury krajobrazu wspierają takie firmy jak Castorama Polska i Novum Garden Architektura Krajobrazu z Grudziądza, a technika reklamy firma Castorama.

W trosce o zwiększenie możliwości dydaktycznych i praktycznych oraz promocyjnej branży rolniczo-weterynaryjnej 5 kwietnia 2019 r. została podpisana trójstronna umowa współpracy szkoły z Wydziałem Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej oraz firmą Goodvalley. Dużo zawdzięczamy współpracy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. PSSE wspiera rozwój przedsiębiorczości w rejonie  działając w zakresie: edukacji – promując i sponsorując kształcenie zawodowe, inkubacji i akceleracji, budowania relacji z partnerami biznesowymi, oraz wspierania firm zlokalizowanych w obrębie parku przemysłowego.

W 2024 roku podjęliśmy ścisłą współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dzięki partnerstwu z tymi instytucjami Zespół Szkół Rolniczych umożliwia swoim uczniom udział w różnorodnych programach naukowych oraz ciekawych wykładach. Współpraca ta pozwala na zacieśnienie więzi między szkołą a uczelniami oraz na dostęp uczniów do najnowszej wiedzy i technologii w dziedzinie rolnictwa i nauk pokrewnych.

Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu oferuje swoim uczniom unikalną okazję do odbywania zagranicznych praktyk, umożliwiając im poszerzenie swoich horyzontów zawodowych i kulturowych. Dzięki uczniowie mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w renomowanych firmach związanych z ich przyszłymi zawodami. Program praktyk za granicą pozwala również na rozwijanie umiejętności językowych i kulturową integrację, co stanowi nieoceniony wkład w ich przyszły rozwój zawodowy i osobisty.

Jesienią 2022 roku dzięki Stowarzyszeniu Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska z programu Erasmus+ reprezentowanym przez Wiesławę Gąsiorowską uczniowie klas technikum weterynarii wyjechali na praktyki zawodowe do Green Academy w Aarhus w Danii. W kwietniu 2024 roku uczniowie klas technik architektury krajobrazu, technik reklamy i technik weterynarii realizowali praktyki w czeskiej Ostrawie w ramach projektu pt. “Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu”. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt był realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Baza dydaktyczna

Bazę dydaktyczną szkoły stanowi budynek z  pracowniami przedmiotowymi połączonymi w sieć przekazu audiowizualnego, salą gimnastyczną, siłownią, zapleczem sportowym z szatniami i natryskami, dwiema pracowniami informatycznymi, sześcioma multimedialnymi pracowniami przedmiotowymi (w tym jedna do nauki języków obcych), pracownią weterynaryjną, biblioteką, czytelnią, aulą, pokojem pedagoga, pielęgniarki, gabinetem psychologa oraz klubem młodzieżowym. Od roku szkolnego 2023/2024 w szkole działa ekopracownia, która powstała w ramach projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, a dzięki wsparciu finansowemu, ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, miejsce to zostało dokończone i wyposażone w nowoczesny sprzęt edukacyjny. Ponadto klasy technik weterynarii i technik hodowca koni mogą cieszyć się nową pracownią weterynaryjną. W jej wyposażeniu znajdują się zaawansowane fantomy, które pozwalają na realistyczne symulacje zabiegów chirurgicznych oraz procedur diagnostycznych. Dodatkowo, laboratorium jest wyposażone w mikroskopy o wysokiej jakości obrazie, umożliwiające dokładne badanie próbek tkankowych i mikroorganizmów. Budynek mechanizacji wraz z garażami i rozległymi przyszkolnymi terenami zieleni stanowi zaplecze do kształcenia praktycznego uczniów. W budynku mechanizacji znajduje się nowa pracownia do obróbki drewna . Na szczególną uwagę zasługuje szkolne studio dydaktyczne TVD, z którego nadawane są programy edukacyjne i rozrywkowe. Stanowi ono duży potencjał do produkcji i rejestracji własnych programów.

W szkole dużą wagę przywiązuje się do tradycji i uroczystości związanych bezpośrednio ze szkołą – cyklicznie odbywają się Dzień Patrona, Dzień Języków Obcych, Grudziądzki Piknik Naukowy, Dzień Przedsiębiorczości. Współpracujące koła: PCK, CARITAS i HDK od wielu lat wspierają potrzebujących poprzez udział w akcjach charytatywnych oraz oddawanie krwi.

Od niedawna w naszej szkole działają koła zainteresowań, które zapewniają uczniom nie tylko możliwość rozwijania swoich pasji, ale także szansę na zdobycie nowych umiejętności i nawiązanie przyjaźni z osobami o podobnych zainteresowaniach:

Koło MILIA MANUS: Dla miłośników zwierząt i tych, którzy chcą pogłębiać wiedzę weterynaryjną, nasze koło jest doskonałą okazją do poznania tajemnic medycyny weterynaryjnej, nauki o hodowli zwierząt oraz pielęgnacji zwierząt domowych.
Koło teatralne: Dla tych, którzy kochają sztukę i ekscytują się światem teatru, nasze koło teatralne oferuje niezapomniane doświadczenia. Poprzez regularne próby, warsztaty i przedstawienia, członkowie koła teatralnego będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności artystycznych oraz budowania pewności siebie na scenie.
Koło gier planszowych: Dla miłośników strategii, logicznych zagadek i wspólnego spędzania czasu z przyjaciółmi, nasze koło gier planszowych to idealne miejsce do zabawy i rozwijania umiejętności taktycznych. Poprzez regularne spotkania i rozgrywki, członkowie koła gier planszowych będą mieli okazję uczestniczyć w ekscytujących wyzwaniach oraz budować trwałe przyjaźnie z osobami o podobnych zainteresowaniach

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Szkoła tętni życiem, głośno o niej w środowisku.

Kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, sprawia, że z roku na rok szkoła uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną.

Absolwent naszej szkoły jest aktywny, samodzielny i odpowiedzialny.