Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im Władysława Grabskiego w Grudziądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://www.zsrgrudziadz.pl/nowa_strona zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zsrgrudziadz.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej – 15.09.2000 
 • Data ostatniej aktualizacji – 14.04.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą miały już takie napisy. Część filmów jest z napisami w formie prezentacji kierunków.
 • Brak formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są dostępne w „Menu Główne” pod linkiem „Kontakt”.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed kwietniem 2017 r. nie są dostępne.Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów MSWord (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Osoby słabowidzące mają możliwość zmiany ustawień strony https://zsrgrudziadz.pl/ przy pomocy przycisku, znajdującego się w prawym, dolnym rogu strony – „menu dostępności” (ang. Accessibility menu). Dzięki niemu mogą zwiększyć kontrast, zmienić rozmiar czcionki oraz krój czcionki łatwy do czytania dla osób z dysleksją. Mogą również zwiększyć odległość między literami i wierszami oraz zmieniać nasycenie kolorami.

Oświadczenie w sprawie dostępności sporządzono dnia 2021-03-31

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez Zespół Szkół Rolniczych w Grudziądzu.

Przy samoocenie i analizie dostępności stwierdzono, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane  Kontaktowe 

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • Pod adresem https://www.zsrgrudziadz.pl/nowa_strona/ dostępne są dane teleadresowe siedziby Zespół Szkół Rolniczych im Władysława Grabskiego w Grudziądzu

Zespół Szkół Rolniczych

im Władysława Grabskiego w Grudziądzu

ul. Lipowa 33

86-300 Grudziądz

Dyrektor Szkoły Arkadiusz Wojciechowski

sekretariat, tel.: (56) 46 48 240

e-mail: sekretariat@zsr.grudziadz.pl

Informacje na temat procedury odwoławczej 

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl/pl

 • Zespół Szkół Rolniczych im Władysława Grabskiego w Grudziądzu dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Rolniczych im Władysława Grabskiego w Grudziądzu, ul. Lipowa 33, 86-300 Grudziądz

Teren szkoły jest ogrodzony. Statutowa działalność odbywa się w dwóch budynkach.

Budynek główny.
 • Przed budynkiem od strony ulicy nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Dojście do budynku jest szerokie i utwardzone.
 • Na teren szkoły prowadzą 2 wejścia przez furtki o szer. 100 cm
 • Budynek posiada 7 wejść z poziomu 3- 5 stopni schodowych.
 • Wejście do budynku od strony południowej nr 3 przystosowane jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez zastosowanie pochylni z poręczą. Zbyt wysoki próg w drzwiach utrudnia wejście, stąd stosuje się mobilną tymczasową rampę progową.
 • Na parterze znajdują się portiernia, gabinety dyrektorów i administracji szkoły, pomieszczenia klasowe, biblioteka i czytelnia. Te pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 • Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Na parterze znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń w formie wizualnej w postaci schematu oraz planu ewakuacyjnego z kierunkami ruchu do wyjścia nr 3 i pozostałych. Pracownik portierni w sposób głosowy przekazuje informację na temat rozkładu pomieszczeń.
 • W indywidualnym przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, pracownik portierni zgłasza dyrektorowi potrzebę rozwiązania alternatywnego.
 • Szkoła posiada 2 pętle indukcyjne.
 • Wewnątrz budynku znajdują się schody z poręczami prowadzące na pierwsze i drugie piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia klasowe, pokój nauczycielski, gabinet pedagoga i pomocy przedlekarskiej.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym. 
Budynek do zajęć praktycznych
 • Budynek znajduje się w oddaleniu od budynku głównego w południowo-wschodniej części terenu.
 • W pobliżu budynku chodniki, plac manewrowy, rampa; powierzchnie ciągów komunikacji przedzielone wysokimi krawężnikami.
 • Wejście zachodnie do budynku przez wrota z poziomu placu przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku znajdują się pracownie techniczne i pomieszczenia pomocnicze i socjalne. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim dostosowane są pracownie: technologii drewna 74 i mechanizacji 73.
 • Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.