Projekt realizowany przez Gminę Miasta Grudziądz w partnerstwie Syntea S.A.

Projekt „Podnoszenie umiejętności poprzez organizację dodatkowych zajęć i współpracę z pracodawcami oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół zawodowych w Grudziądzu” jest realizowany przez Gminę Miasta Grudziądz w partnerstwie z Syntea S.A. w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 września 2022r..

Obszar realizacji: Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie)

Okres realizacji: 01.08.2019r. do 30.09.2022r

Budżet projektu: 3 557 641,34 zł

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 6 zespołach szkół zawodowych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego z miasta Grudziądz, w okresie 01.08.2019r. do 30.09.2022r., poprzez:

  • realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych
  • organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego
  • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;
  • organizację staży zawodowych i wizyt studyjnych dla 810 uczniów;
  • realizację wsparcia 51 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem
  • wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego