REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO

 W GRUDZIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2024/2025 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2023, poz. 900 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2431 z późn. zm.)
 3. Zarządzenie Nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.
 1. OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁA: PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM

Szkoła planuje przyjąć uczniów do pięciu klas pierwszych, w każdej maksymalnie po 34 uczniów.

 1. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu – (OGR.03.)
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – (OGR.04.).
 1. TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI:

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

– języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie – (ROL.02.)
 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie – (ROL.08.)
 1. TECHNIK REKLAMY:

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski

– języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Wykonanie przekazu reklamowego – (PGF.07.)
 • Zarządzanie kampanią reklamową– (PGF.08.).
 1. TECHNIK ROLNIK:

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej – (ROL.04.)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – (RL.10)
 1. TECHNIK WETERYNARII:

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt – (ROL. 11.)
 • Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych – (ROL.12.).
 1. TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

– języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych – (DRM.04)
 • Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna materiałów drewnopochodnych – (DRM.08)
 1. TECHNIK HODOWCA KONI:

– przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

– języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Organizacja chowu i hodowli koni – (ROL. 06.)
 • Szkolenie i użytkowanie koni – (ROL.07.).

SZKOŁA: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 1. OGRODNIK

– języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych – (OGR.02)

 1. STOLARZ

– języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Wytwarzanie wyrobów stolarskich i materiałów drewnopochodnych – (DRM.04.)

 • TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Zadanie Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosku, w tym wniosku zmian o przyjęcie do klas pierwszych. od 13 maja 2024 (poniedziałek) do 14 czerwca 2024 (piątek) do godziny 15.00

od 22 lipca 2024 (poniedziałek) od godziny 12.00 do 29 lipca 2024 (poniedziałek) do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych o świadectwo ukończenie szkoły podstawowej                   i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. od 25 czerwca 2024 (wtorek) do 9 lipca 2024 (wtorek) do godz 15.00
Weryfikacja wniosków i oświadczeń kandydata. do 10 lipca 2024 r. (środa) do 31 lipca 2024 r (środa)
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych             i kandydatów niezakwalifikowanych. 16 lipca 2024 r. (wtorek) godz. 12.00 6 sierpnia 2024 r. (wtorek) godz.12.00
Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie. od 13 maja 2024 r (poniedziałek) do 17 lipca 2024 r. (środa) od 22 lipca 2024 r. (poniedziałek) do 6 sierpnia 2024 r (wtorek)
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły                                         i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 19 lipca 2024 r (piątek) do godz. 15.00 do 08 sierpnia 2024 r (czwartek) do godz. 15.00
Podanie do publicznej informacji listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 22 lipca 2024 r (poniedziałek) godz. 12.00 9 sierpnia 2024 r (piątek) godz. 12.00
Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 22 lipca 2024 r (poniedziałek) 9 sierpnia 2024 r (piątek)
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 25 lipca 2024 r (czwartek) do 14 sierpnia 2024 r (środa)
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 3 dni od dnia wystąpienia                 o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Do 3 dni od dnia wystąpienia               o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 31 lipca 2024 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 9 sierpnia 2024 r.

 1. PROCES REKRUTACYJNY

Przebieg procesu rekrutacyjnego określa ustawa – Prawo oświatowe – z dnia 14 grudnia 2016 r, rozdział 6.

 1. Informacja o przeliczaniu na punkty poszczególnych kryteriów – wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych, konkursów organizowanych przez kuratora oświaty oraz innych konkursów tematycznych o zasięgu ponad wojewódzkim i wysokich miejscach w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły jest umieszczona w Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2431 z późn. zm.)

, sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ DECYDUJE SUMA PUNKTÓW

 

 • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w ośmioklasowej szkole podstawowej, zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu,

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35
 • matematyki mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3
 • liczba punktów za oceny z języka polskiego i z matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły zależnie od typu szkoły i zawodu (patrz: tabela poniżej).

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący –18 punktów
 • bardzo dobry –17 punktów
 • dobry –14 punktów
 • dostateczny –8 punktów
 • dopuszczający –2 punkty

 

Zawód Punktowane przedmioty
Technik architektury krajobrazu język polski,

matematyka

plastyka,

technika,

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki język polski,

matematyka,

informatyka,

technika,

Technik  reklamy język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Technik rolnik język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Technik weterynarii język polski,

matematyka,

biologia,

technika,

Technik technologii drewna język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Technik hodowca koni język polski,

matematyka,

biologia,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Ogrodnik

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Stolarz

język polski,

matematyka,

informatyka,

technika,

 • liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 punktów,
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -przyznaje się 7 punktów
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 punkty,
  • krajowym – 3 punkty
  • wojewódzkim – 2 punkty
  • powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (wydruk z naboru elektronicznego),
 2. zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 5. dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolontariacie,
 6. 2 zdjęcia,
 7. dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą dotyczące wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania, objęcia pieczą zastępczą (w przypadku większej liczby kandydatów),
 8. PKK – profil kandydata na kierowcę (dotyczy klas, gdzie podstawa programowa zakłada naukę jazdy ciągnikiem / samochodem).

UWAGA:

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI
 1. W roku szkolnym 2024/2025 rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora ZSR w Grudziądzu.
 2. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
 3. Warunki i tryb rekrutacji ogłaszają się na stronie internetowej szkoły: www.zsrgrudziadz.pl
 1. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
 1. W terminie od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 25 lipca i do 14 sierpnia 2024r. w przypadku postępowania uzupełniającego rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Rolniczych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
 2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Rozstrzygnięcie dyrektora może być zaskarżone do odpowiedniego sądu administracyjnego.

Grudziądz, 26.02.2024r.