W Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu od dnia 1.05.2022 r. gmina – miasto Grudziądz realizuje nowy projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • realizacja staży uczniowskich u lokalnych pracodawców,
 • przeszkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie doskonalenia umiejętności
  i kompetencji zawodowych,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów,
 • realizacja dodatkowych zajęć służących kształtowaniu kompetencji kluczowych
  na rynku pracy,
 • wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Wartość projektu: 1 687 185,60 zł
Dofinansowanie z UE: 1 518 298,32 zł

Czas realizacji projektu: 1.05.2022 r. – 31.08.2023 r.

Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie:

http://projekt-rozwoj-szkolnictwa.zst-grudziadz.pl/
Pliki do pobrania:

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – nauczyciele
 • Formularz rekrutacyjny ZSG-H – nauczyciele
 • Formularz rekrutacyjny ZSR – nauczyciele
 • Formularz rekrutacyjny ZST – nauczyciele
 • Oswiadczenie UP o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych – nauczyciele
 • Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie – nauczyciele