Egzamin zawodowy

 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Dla zdających będzie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon (w ZSR szatnia w-f/mała sala gimnastyczna)
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła nie zapewnia przyborów piśmienniczych/ kalkulatorów rezerwowych dla zdających. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć kalkulator prosty
 • W części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:
  • AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych –  kalkulator prosty*
  • AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej  – kalkulator prosty*
  • MG.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie –  kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
  • R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie –kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
  • R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt-kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
  • R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej –kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
  • RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej –kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
  • MG. 46 i MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie –kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
  • RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt  kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka
  • RL.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu  kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreśl. 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
  • RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreśl. 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. W razie konieczności należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • Czekając na wejście do szkoły/ sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego . Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej
 • Po wejściu do szkoły obowiązuje korzystanie z płynu dezynfekcyjnego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 • Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 • W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 • Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
  • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu
  • Poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. W przypadku EM, EPKwZ i EZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu
 • Zdający zostaną wpuszczani na teren szkoły wejściem od strony boiska (wejście od wf ewentualnie od auli).
  • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Opłatę za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2021 wnoszą:

 • uczniowie młodociani pracownicy
 • absolwenci szkół, absolwenci KKZ przystępujący do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 • osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych
 • osoby przystępujące do eksternistycznego egzaminu zawodowego.

Opłata za egzamin zawodowy wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (209,94 zł).

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, opłata za ten egzamin wynosi:

 • w przypadku części pisemnej 1/3 opłaty (74,18zł)
 • w przypadku części praktycznej 2/3 opłaty (148,35zł)

Wpłat należy dokonywać na konto: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000
W tytule przelewu należy wpisać: EK_imię_nazwisko_5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego oraz oznaczenie i nazwę kwalifikacji

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi OKE nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.