Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego

na terenie Zespołu Szkół Rolniczych

im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwane RODO, informuję, iż:

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez monitoring wizyjny jest: Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu, ul. Lipowa 33, adres e-mail szkoły sekretariat7@wp.pl, telefon 56 4648240.

Można się kontaktować również z wyznaczonym przez Szkołę inspektorem ochrony danych: adres Urząd Miejski  w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, telefon 56 45 10 360, e-mail  m.smelkowska@um.grudziadz.pl.

Celem stosowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000) i art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);

Dane gromadzone przez monitoring wizyjny w Zespole Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym ujawniono dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań i osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej

Dane zgromadzone przez monitoring wizyjne nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje jej, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa) , gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.

Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.