Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Uczniów i ich rodziców lub prawnych opiekunów

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanym dalej RODO :
1.    Administratorem Państwa danych osobowych lub danych osobowych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – jest Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu z siedzibą, ul. Lipowa 33, 86-300 Grudziądz, tel. 564648240, e-mail: sekretariat7@wp.pl
Inspektor Ochrony Danych Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu dostępny jest: adres Urząd Miejski  w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, telefon 56 45 10 360, e-mail  m.smelkowska@um.grudziadz.pl.
Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły –  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO.

2.    Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły –  przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełniania warunków umów zawartych pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu , a podmiotami współpracującymi lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:
1)    prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
2)    wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń oraz ich duplikatów,
3)    prowadzenia egzaminów zewnętrznych:
a)    egzamin maturalny,
b)    egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
4)    kontroli realizacji obowiązku nauki,
5)    promocji szkoły,
6)    udziału w konkursach i zawodach sportowych,
7)    wykorzystania wizerunku dziecka,
8)    organizacji wycieczek,
9)    ubezpieczenia,
10)    działań opiekuńczych,
11)    opieki medycznej,
12)    udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
13)    prowadzenie nauczania indywidualnego,
14)    dostosowanie wymagań na egzaminach wewnętrznych i zewnętrznych,
15)    korzystania z dziennika elektronicznego,
16)    kontaktów nauczyciel-rodzice,
3.    Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe lub dane osobowe państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – które są konieczne do realizacji celu przetwarzania.
4.    Odbiorcami Państwa danych i danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia Administratora Danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub  działające na zlecenie organów władzy publicznej.
5.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO posiadają Państwo:
•    prawo dostępu do treści swoich danych i danych swoich dzieci – uczniów naszej szkoły – oraz prawo ich sprostowania,
•     prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych lub Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – w każdym czasie,
•     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły.
•    prawo do przenoszenia swoich danych lub danych swoich dzieci – uczniów naszej szkoły.
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych lub danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły.
6.    Jeżeli przetwarzanie Państwa danych lub danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – odbywa się wyłącznie na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania Państwa danych lub danych Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7.    Państwa dane osobowe lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
8.     Państwa dane lub dane Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9.    W przypadku uznania, że dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci – uczniów naszej szkoły – przetwarzane są niezgodnie z prawem posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.
10.     W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    W przypadku , gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
12.    Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci- uczniów naszej szkoły – nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.