STAŻ I PRACA W GABINECIE WETERYNARYJNYM

 

      Gabinet weterynaryjny w okolicach Jabłonowa Pomorskiego, zajmujący się stadami bydła mlecznego przyjmie absolwentkę/absolwenta technikum weterynaryjnego na trzymiesięczny staż z gwarantowanym dodatkowym trzymiesięcznym zatrudnieniem na umowę o pracę ( wymogi określone przez przepisy Urzędu Pracy w Grudziądzu).

Po ww. 6 miesiącach jest możliwość kontynuowania zatrudnienia.

Od kandydatki/kandydata wymagamy:

 • dużego zainteresowania w dziedzinie bydła mlecznego
 • sumienności, chęci do nauki i pogłębiania wiedzy
 • pracowitości oraz odporności na stres

Praca w terenie z lekarzem (początkowo) przy leczeniu, chirurgii i profilaktyce chorób bydła a także przy prowadzeniu dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej, wykonywanie badań krwi.

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW:      tel.:  731-142-051

21 czerwca 2022 nasi uczniowie Julia Kurminowska, Janek Gardzielewski oraz Arkadiusz Grzelak otrzymali Certyfikat ukończenia Programu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.

Uczniowie brali udział w warsztatach których Program obejmował 18 godzin następujących treści:

 1. Warsztaty umiejętności interpersonalnych.
 2. Warsztat "Profilaktyka Uzależnień i Promocji Zdrowia" .
 3. Warsztat psychologiczny: " Pomaganie w kontekście indywidualnym" .
 4. Działania środowiskowe- edukacja rówieśnicza.

GRATULUJEMY!

             

           

Czytaj więcej: Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki Uzależnień i Promocji Zdrowia.

Fundusze Europejskie

W Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu od dnia 1.05.2022 r. gmina – miasto Grudziądz realizuje nowy projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe.

 W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • realizacja staży uczniowskich u lokalnych pracodawców,
 • przeszkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie doskonalenia umiejętności
  i kompetencji zawodowych,
 • podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów,
 • realizacja dodatkowych zajęć służących kształtowaniu kompetencji kluczowych
  na rynku pracy,
 • wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Wartość projektu: 1 687 185,60 zł
Dofinansowanie z UE: 1 518 298,32 zł

Czas realizacji projektu: 1.05.2022 r. – 31.08.2023 r.

Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie:

http://projekt-rozwoj-szkolnictwa.zst-grudziadz.pl/